Host

Putting aside its forerunners, namely the magazines Host, which was published in the 1920s, and Host do domu, which became one of the foremost cultural periodicals in Czechoslovakia in the 1960s and was banned at the dawn of the Normalization period, today’s Host emerged around 1985. At that time, it was founded as a samizdat magazine under the leadership of Dušan Skála. In spite of the risks ensuing from its production and distribution, it presented, besides other samizdat magazines, such as Vokno or Revolver Revue, an islet of free literature and thinking in Communist Czechoslovakia.

In 1985-1989, five extensive issues were published. In 1990, Host was officially registered as a bimonthly and has subsequently gained a steady position within the framework of Czech literary journals. Its shape was mostly influenced by its editor and later editor-in-chief (until 1995) Igor Fic. Host‘s reputation has been increasing since the mid-1990s when its frequency increased and the editorial staff initiated a transition from the form of mere text collection towards an open readers’ journal. As of January 1999, Host has changed both its shape and content and has become a unique literary periodical of this kind in the Czech Republic. It is published ten times per year and includes texts by leading personalities in Czech literature and culture. Host isn’t directly connected to any literary school or movement; its main purpose consists in providing topical information about both the Czech and the world literary stage.

Host –€“ monthly for literature and readers offers every month:

 • Interviews with famous and interesting figures of Czech literature and culture
 • Critical reflection on new book titles
 • Samples of new Czech fiction and poetry
 • Studies and essays about literature, philosophy, history, sociology, etc.
 • Reporting on important literary and cultural phenomena
 • Jubilees. Literary history. Language columns. Polemics. Questionnaires
 • Thematic blocks dedicated to interesting personalities, genres, events
 • Sets of photographs by contemporary authors. Revealing probes into the history of photography
 • A supplement dedicated to young and unknown authors
 • Regular supplement “Svetová literatura” (World Literature)
 • Translations. Original texts about world fiction and poetry
 • Extensive “Review Supplement” monitoring new books on the market
 • Quarterly supplement “Revue pro média” (Media Magazine). Media theory and critical reflection of the media

Website: http://www.hostbrno.cz
Facebook: www.facebook.com/CasopisHost

Czech

Ponecháme-li stranou předchůdce, jmenovitě časopis Host, který vycházel ve dvacátých letech, a časopis Host do domu, který se v šedesátých letech stal jedním z nejvýznamnějších kulturních periodik v Československu a počátkem normalizace byl zakázán, za okamžik vzniku dnešního časopisu HOST lze považovat rok 1985. Tehdy byl za redakce Dušana Skály založen samizdatový sborník HOST, který přes mnohá rizika spojená s jeho vydáváním a distribucí představoval vedle dalších samizdatových sborníků, jako byly např. Vokno nebo Revolver Revue, ostrůvek svobodné literatury a myšlení v Československu. V rozmezí let 1985-1989 vyšlo pět obsáhlých čísel. V roce 1990 byl pak Host oficiálně zaregistrován jako časopis s dvouměsíční periodicitou a během několika let si vydobyl uznání ve spektru literárních časopisů. Jeho podobu ponejvíce ovlivňoval tehdejší redaktor a později šéfredaktor Igor Fic (do roku 1995). Zájem o časopis vzrůstá od poloviny 90. let, kdy se postupně zvyšuje jeho periodicita a redakce iniciuje přechod od časopisu sborníkového typu k otevřené čtenářské revue. V lednu roku 1999 mění Host svůj formát i obsah a stává se tak fakticky jediným literárním časopisem tohoto typu v České republice. Vychází desetkrát ročně a pravidelně v něm publikují nejvýznamnější osobnosti české literatury a kultury. Host není přímo napojen na žádnou literární školu nebo hnutí; jeho hlavním cílem je podávat aktuální informace o české a světové literární scéně.

Host – měsíčník pro literaturu a čtenáře vám nyní každý měsíc přináší:

 • Rozhovory se známými a pozoruhodnými osobnostmi české literatury a kultury
 • Kritickou reflexi nejdůležitějších aktuálních knižních titulů
 • Ukázky ze vznikající české prózy a poezie
 • Studie a eseje věnované literatuře. Přesahy k filozofii, historii, sociologii atd
 • Reportáže sledující důležité literární a kulturní fenomény současnosti
 • Výročí. Literární historii. Jazykový glosář. Polemiky. Ankety
 • Tematické bloky věnované zajímavým osobnostem, žánrům, událostem
 • Fotografické profily žijících autorů. Objevné sondy do historie fotografie
 • Rubriku určenou začínajícím a nezavedeným autorům
 • Pravidelnou přílohu Světová literatura
 • Obsáhlou Recenzní přílohu. Podrobně sleduje novinky na knižním trhu
 • Čtvrtletní přílohu Revue pro média. Mediální teorie a kritická reflexe médií

Website: http://www.hostbrno.cz

Journal's articles

1 2 3 »