Czas Kultury

Czas Kultury has been published continuously since 1985. The title means ‘Time of culture’. In the early years, the journal was characterized by dynamic and creative publishing and had close ties to the young, emerging literary movement. In subsequent years the journal changed as a direct result of a vividly transforming reality in both political and artistic spheres.

Currently Czas Kultury is a dependable socio-cultural journal of considerable standing that aims to cover the most valuable and interesting aspects of arts, culture and current affairs. Czas Kultury views these fields from a variety of research perspectives relating to disciplines such as cultural and literary studies, philosophy, ethnology and sociology.

Each issue has a major thematic section, where previous titles have included ‘Bio(im)perfection’, ‘(Anti)motherhood’ and ‘Demons of science’. This section consists of scholarly articles, each of which is subject to a rigorous review procedure. Here, the majority of contributing authors have academic degrees; all members of the editorial staff are reputable and recognized scholars in their fields too. In addition, the journal publishes essays, prose and poetry, press reviews, feuilletons and discussions about current problems of culture.

The journal has received a highly favourable assessment from the Polish Ministry of science and higher education (scoring eight points). It also cooperates with journal databases, including The Central and Eastern European Online Library. Currently, the editors are working on a website for readers of English, where English editions of the journal will be published.

Website: www.czaskultury.pl
Facebook: www.facebook.com/CzasKultury
Instagram: www.instagram.com/czas_kultury
Google+
Special section of translations from Eurozine, called Eurozine Kiosk and a section in English: http://czaskultury.pl/en

Polish

Czas Kultury ukazuje się nieprzerwanie od 1985 roku. W pierwszych latach istnienia czasopismo charakteryzowało się dynamiczną i kreatywną działalnością wydawniczą ściśle powiązaną z młodym ruchem literackim. Przez kolejne lata podlegało wielu zmianom, jego rozwój wynikał bezpośrednio z żywo przeobrażającej się rzeczywistości, zarówno w wymiarze politycznym, jak i artystycznym.

Dziś jest solidnym, poważnym społeczno-kulturalnym kwartalnikiem, którego celem jest opisywanie najbardziej wartościowych i interesujących aspektów sztuki, kultury i współczesnej problematyki społecznej. Czas Kultury przyjmuje różnorodne perspektywy badawcze, takie jak: kulturoznawcza, literaturoznawcza, filozoficzna, etnologiczna czy socjologiczna. Każdy numer posiada główny dział tematyczny (na przykład “Bio[nie]doskonałość”, “[Anty]macierzyństwo”, “Demony nauki”), na który składają się artykuły naukowe, każdy z nich podlega procedurze recenzyjnej. Niemal wszyscy autorzy publikacji składających się na działy tematyczne posiadają tytuły naukowe, a wszyscy członkowie redakcji są poważanymi i rozpoznawalnymi badaczami w swoich dziedzinach nauki. Poza artykułami poświęconymi określonej tematyce, dwumiesięcznik publikuje również eseje, prozę i poezję, przegląd prasy, felietony oraz omówienia aktualnych problemów z przestrzeni kultury.

Czasopismo zostało poddane ocenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, weryfikacja przeszła pozytywnie, Czas Kultury uwzględniony został na liście czasopism naukowych z oceną 8 punktów. Kwartalnik współpracuje również z bazami czasopism, między innymi z The Central and Eastern European Online Library, w której znajduje się 10 ostatnich roczników “Czasu Kultury”.

Obecnie redakcja pracuje nad anglojęzyczną wersją strony internetowej, na której publikowane będą wydania pisma w języku angielskim.

Website: www.czaskultury.pl

Journal's articles

1 2 »