Revolver Revue

The magazine Revolver Revue came into existence in January 1985. The name of the journal has a lot of associations – not only risk and courage, but sensationalism (in colloquial Czech the adjective “revolverový” is associated with tabloid journalism), as well as the idea of a mechanism like the revolving cylinder of the weapon, like samizdat publications moving around among people and firing off their sharp messages. This mixture of both seriousness and irony in the approach that the authors around Revolver Revue applied to their own work was and is typical of the magazine: the logo of the magazine was initially the “Kosíre Madonna”, an advertising pinup framed above the bar of the Prague pub Klamovka, where the editorial board used to meet.

A circle of collaborators and authors of Revolver Revue formed one of the most striking new generations to appear on the scene in recent decades, especially in the fields of poetry and prose. The magazine published literary texts that the official state publishing houses, for a variety of reasons, were unwilling to handle. Another striking feature of Revolver Revue was the emphasis on the appearance of the magazine. Unlike other samizdat publications, Revolver Revue had a well-designed cover, was bound, and included illustrations.

In November 1989, the editors who had been producing Revolver Revue drew on their experience to create the Independent Press Centre, which issued its Information Service during the “Velvet Revolution”. The first legally printed issue of the magazine for literature and art Revolver Revue came out in December 1990.

At the present time, Revolver Revue has about 300 pages and appears four times a year. New technology, undreamt of in the samizdat days, enables us to pay considerable attention to art, in the form of thematic blocks that are comparable to short monographs. But it is typical of Revolver Revue that in this realm too it betrays no interest in the trends and fashions of the moment and offers space to artists who, despite their unquestionable quality, are for one reason or another ignored by the general public and official art institutions. In 1995-2004, the editors put out a second, quite separate magazine: the Critical Supplement, devoted to criticism on art, literature, film, theatre, television, and social and political events. Since 2005, Revolver Revue includes a critical part in every issue.

Czech

Časopis Revolver Revue vznikl v roce 1985. Jméno časopisu vyvolává řadu asociací – nejen s odvahou a rizikem, ale také se senzačností (v hovorové češtině se adjektivum “revolverový” asociuje s bulvárním novinářstvím), jakož i s myšlenkou mechanismu, jako je rotující bubínek revolveru – obdobně mezi lidmi kolovaly samizdatové publikace a odpalovaly svá ostrá poselství. Tato kombinace vážného a ironického pohledu na vlastní práci byla a je pro Revolver Revue typická: logo časopisu tvoří obraz “Košířské madony”, krasavice na reklamním plakátu, zavěšeném nad barem pražské restaurace Klamovka, kde se redakční tým obvykle scházel.

Kruh spolupracovníků a autorů Revolver Revue vytvořil jednu z nejsilnějších nových generací, které se objevily na scéně v posledních desetiletích, zejména na poli poesie a prózy. Časopis publikoval literární texty, kterými se oficiální státní nakladatelství z různých důvodů odmítala zabývat. Dalším výrazným rysem Revolver Revue byl důraz na vzhled časopisu. Na rozdíl od jiných samizdatových publikací měla Revolver Revue velmi kvalitní design obálky, byla vázaná a obsahovala ilustrace. V listopadu 1989 využili editoři Revolver Revue svých zkušeností k založení Informačního centra “sametové revoluce”. První legální číslo časopisu pro literaturu a umění Revolver Revue vyšlo v prosinci 1990.

V současné době má Revolver Revue kolem 300 stran a vychází čtyřikrát ročně. Nové technologie, o které se redaktorům za samizdatu ani nesnilo, umožňují věnovat značnou pozornost výtvarnému umění ve formě tematických bloků, srovnatelných s malými monografiemi. Pro Revolver Revue je zde ale také typické, že svůj zájem nevěnuje aktuálním módám a trendům, a namísto toho poskytuje prostor umělcům, kteří jsou i přes nepochybnou kvalitu z toho či onoho důvodu ignorováni širokou veřejností a oficiálními uměleckými institucemi. V letech 1995-2004 vydávali editoři druhý, odlišný časopis: Kritickou Přílohu, věnovanou kritice umění, literatury, filmu, divadla, televize i sociálních a politických událostí. Od roku 2005 obsahuje Revolver Revue kritický oddíl v každém čísle.

Journal's articles