Az EU-regény

(Draft 1)

Brüsszeli tudósítónk magukat megnevezni nem kívánó forrásokból arról értesült, hogy titkos egyeztetések nyomán küszöbön áll az EU-tagországok számára kötelezo irodalomszabvány jóváhagyása. A tárgyalásokon megfigyeloként – szavazati jog nélkül – a 2004-ben taggá váló országok delegációi is részt vettek (a hírek szerint a szlovák, a szlovén és a magyar írószervezetek máris tiltakoztak, mert oket nem hívták meg). A tervezetbol tudósítónk egyelore csak a regényre vonatkozó cikkelyt kapta meg, amelyet az alábbiakban közlünk.

CVIII. Prózairodalom (regény és szomszédos mufajok). A prózának nevezett mesemufaj formális határai a következok:

1. Regénynek a 116 és 367 oldal közötti szöveg nevezenzdo. Ami ennél kevesebb, az novella, és az EU nem támogatja. Ami ennél több, az nincs, és támogatása is tilos.

2. Betuméret a LXIII. cikkely A. és B. pontjai szerint. 12 pontnál nagyobb vagy kisebb betuméret a regény EU-s támogatását kizárja. Egy oldalon 25 sornál és 60 leütésnél több karaktert elhelyezni tilos.

3. Behúzások, bekezdések, margók a XVII. cikkely 234. és 235. alpontja szerint. Amely mu a 2. és 3. pont követelményeinek nem felel meg, akkor sem minosül regénynek, ha az egyéb kritériumoknak megfelel, és támogatása tilos.

4. A regénynek cselekménnyel kell rendelkeznie, tehát kötelezoen van eleje, közepe, vége. E hármasság közös elnevezése a “cselekményív” (action-bow). Cselekményív hiányában regényt az EU területén kiadni, terjeszteni és megírni tilos.

5. A regényben párbeszédeknek és szerzoi szövegeknek kell lenniük. Amely szöveg ezek bármelyikével nem bír, nem regény, és támogatása tilos.

6. A párbeszédek és a szerzoi szövegek ideális aránya 2/3:1/3. Az ettol való + – 12%-os eltérés tolerálható. Az ennél nagyobb eltérés a muvet a támogatott regények körébol kizárja.

7. A regény szövegében a köznyelvi szavak aránya 99 százalék. A köznyelvi szavak meghatározását lásd az EU-családszabvány “Anya” fofejezet “Anyanyelv” alfejezetében. Köznyelvi szó minden hivatalos EU-nyelvben maximum 5000 lehet, ezeket az egyes EU-tagok Tudományos Akadémiái szabadon, saját hatáskörben határozzák meg, és 2004 végéig minden nyelven a saját költségükön legalább félmillió példányban kiadják, valamint CD-lemezen is hozzáférhetové teszik. Ami az így meghatározott alapcsókincstol eltér, a még tolerált 1%-ba esik. 2%-os eltérés a regényt a támogatásból kizárja. 1,5%-os eltérés esetében nemzetközi bírálóbizottság dönt, amelynek határozatát az únió Feljebbviteli Nyelvi Bizottsága (E.U. Supreme Language Court) hagyja jóvá vagy veti el (tagjai: a már korábban is EU-tagországokból ketto-ketto, a 2004 májusa után csatlakozó EU-tagországokból egy-egy fo, kivéve Lengyelországot, amely a mezogazdaságára tekintettel három fovel képviseltetheti magát). A FNB döntése ellen nincs fellebbezés.

8. Tartalmilag regény az, ami elkezdodött, bonyolódott és befejezett cselekményt ír le az EU-tagországok bármelyik nyelvén, a fent részletezett korlátok között.

9. A regény lehet történelmi, társadalmi vagy eksztrém (extreme).

10. Történelmi regény az, amely emberek múltbéli mifenéivel (past-time circumstances) foglalkozik, és a tanulsága EU-szabványos módon humanista (lásd CVL. fejezet VII. alfejezet). Történelmi regényben ún. posztmodern-beavatkozásos eljárás nem alkalmazható.

11. Társadalmi regény az, amely a szerzo-korabeli (mai) társadalmat (társadalmakat) írja le (contemporary society [societies] novel), és az EU egyik hivatalos szervezetét sem bírálja.

12. Eksztrém regény az, ami a 10. és a 11. alpontok által meghatározott körbe nem fér bele, de minden egyéb kritériumnak megfelel. Az eksztrém regény támogatása nem érheti el a történelmi és a társadalmi regény támogatásának 20 százalékát.

13. A regény tartalmi ismérvei.

A. A regénynek szereploi vannak, akik a cselekményben részt vesznek. A szereplok maximum 33 egész 1/3 százaléka lehet negatív alak, a többi 66 egész 2/3 százaléknak pozitívnak kell lennie. A százalékszámítás alapja az egyes szereplok oldalszám és említés szerinti elofordulása. Bármilyen hosszúságú belso vagy külso monológ az illeto szereplo százalékába számítandó. A negatív szereplok lehetnek iszlám fundamentalisták, öngyilkos merénylok, földönkívüli lények, nácik, fasiszták, bolsevikok, rablógyilkosok, tömeggyilkosok, hullagyalázók, pedofilok és EU-ellenes tüntetok. A pozitív szereplok azok, akik nem negatív szereplok.

B. A regény foszereploi azok, akik a cselekmény több mint 50 százalékában elofordulnak. Akik ennél kisebb gyakorisággal fordulnak elo, azok mellékszereplok. A foszereplok között a negatív szereplok aránya 25 százaléknál nem lehet több. A mellékszereplok között a negatív szereplok aránya ennél magasabb lehet, de a 40 százalékot nem haladhatja meg.

C. A regényben – mind a történelmi, mind a társadalmi, mind az eksztrém almufajt beleértve – kötelezoen jelen kell lennie az EU-tagországok népei közötti 1. kibékülés, 2. megegyezés, 3. megbékélés motívumának. Amennyiben ez a három motívum együttesen vagy külön-külön hiányzik, a regény nem támogatható akkor sem, ha minden egyéb kritériumnak megfelel.

D. Különösen ajánlott pozitív foszereplok:

I. Az EU-elotti idokben sok borzalmat emelt fovel és tiszta erkölccsel átélt nagymama, aki unokáit egyedül neveli úgy, hogy az üzleti életben helytálló, törvénytisztelo EU-polgárok váljanak belolük.

II. A náci és bolsevik börtönöket megjárt, zsidó származású, a kereszténység és a szabadpiac eszméjétol megigazult tudós, aki legalább két afrikai vagy ázsiai árvát fogad örökbe, és oket az üzleti életben sikeres, törvénytisztelo EU-polgárrá neveli.

III. Valamely EU-tagországban nemzeti kisebbségiként élo fiatal férfi vagy no, aki a maga nemzeti kisebbségét az illeto EU-tagország többségi nemzetiségével elfogadtatja, és a lappangó etnikai ellentéteket példaadásával lecsillapítja. A 2004 májusa után csatlakozó EU-tagországok számára különösen ajánlott a roma nemzetiség fiatal, feltörekvo, optimista tagjainak ábrázolása. A roma repperek és népdalénekesnok az ilyen típusú regényben fussanak be szédíto karriert, és értük a többségi társadalom fiataljai rajongjanak elsosorban.

IV. A szexuális tárgyú regények pozitív foszereploje olyan prostituált legyen, akit a szexuális szolgáltatásra gyermekként eroszakkal kényszerítettek, kínoztak, vertek, útlevelét elvették és nedves pincében vagy kínzókamrában tartották, ám sok szenvedés után megszabadul futtatóitól, azokat följelenti, a rendorség segítségével börtönbe juttatja, és szenvedo társait a rabság alól felszabadítja. Külön 20 százalék plusz-támogatás jár az olyan szexuális regénynek, amelyben a fohos ázsiai, afrikai, délamerikai vagy orosz-ukrán-kazah-türkmén bevándorló. A szexuális tárgyú regényben az AIDS elleni védekezés részletes leírása kötelezo, ennek hiányában nem támogatható. A szexuális tartalmú regényben a Kama-Szutra pozitúráin túl más pozitúrát leírni tilos.

V. Egymással korábban háborús vagy ellenséges viszonyban álló EU-tagállamok ifjainak szerelmét a “Romeó és Júlia” történet szerencsés kimenetele révén ajánlatos ábrázolni. Példa: német Romeó és lengyel Júlia – cseh Romeó és német Júlia – lengyel Romeó és litván Júlia – szlovák Romeó és magyar Júlia – olasz Romeó és osztrák Júlia – francia Romeó és német Júlia – nyugatnémet Romeó és keletnémet Júlia – cseh Júlia és szlovák Júlia – osztrák Romeó és német Romeó. A homoszexuális esetek kizárólag akkor támogathatóak, ha a párkapcsolatnak – örökbefogadás vagy génkezelés révén – gyermekáldás az eredménye.

VI. Az EU által támogatható regény tartalmilag korlátozás nélkül foglalkozhat EU-n kívüli témákkal, de csak akkor, ha ez az EU-n kívüli nemzetek érzékenységét nem sérti. Példa: a regény nem kelthet amerikaellenes vagy oroszellenes érzelmeket. Az ilyen regényben az EU-n kívüli szereploknek csak 5,6 százaléka lehet negatív. EU-n kívüli pozitív, ajánlott szereplok pl. Kennedy elnök, Lincoln elnök, Borharisnya, Louis Armstrong, Gorbacsov elnök, Szuvorov tábornok, Nagy Péter cár stb. Negatív szereplo pl. Lee Harvey Oswald, Rettegett Iván, Sztálin, stb.

VII. A sporttárgyú regények pozitív foszereploinek nem lehet egyetlen pozitív doppingtesztjük sem. A sporttárgyú történelmi regények foszereploinek ügyében a szerzok és a kiadók elozetesen forduljanak az Európai Történelmi Dopping Szervezethez (EHDO), hogy az illeto sportoló exhumálását követoen a tesztet földi maradványaikon elvégezzék, s az negatívnak bizonyuljon. Elhamvasztott sportolók a történelmi sportregények pozitív foszereploi – a tudomány mai állása miatt – nem lehetnek.

VIII. Az ifjúsági regények EU-támogatása a könyv összköltségének 75 százalékát is elérheti, ha:
a. fellép a gyermekmunka ellen,
b. fellép a kábítószerezés ellen,
c. fellép a gyermekbunözés ellen,
d. fellép a gyermektelenség ellen (kontraszingli törvény, CVI. fejezet).

Az ifjúsági regény támogatása a 100 százalékot is elérheti akkor, ha bemutatja, hogyan tanulnak meg a regényben szereplo gyermekszereplok egyszerre legalább három, számukra idegen EU-nyelvet – ebbol ketto régi, egy pedig új EU-tagország hivatalos nyelve legyen. Az ilyen regények nyelvtanításra alkalmas CD-kiadását az EU teljes egészében finaszírozza akkor is, ha magát a regényt esetleg csak ennél kisebb arányban.

IX. Korábban írt népszeru regények átírását – tekintve, hogy az Európai Únió az eddigi történelmet már a puszta létével is átírja – a pályázat kiírója kilencven százalékban támogatja. Példa: Tolsztoj “Háború és béke” c. muvének átirata tartalmazza Napoleon oroszok iránti szimpátiáját, Moszkvát ne gyújtsa fel és Moszkva ne is égjen le, a francia sereg vereségét az akkoriban még rendkívül hideg orosz tél okozza. A korábbi regények átírására az EU-ban élo Nobel-díjas írókat érdemes felkérni. Nobel-díjas élo szerzovel nem rendelkezo EU-tagok Herder-díjas írókat is felkérhetnek.

X. Humanista tartalmú zenés képregények kiadását az EU 100 százalékban finanszírozza, amennyiben azokat nem olvasni, hanem képernyon nézni és nézés közben hallgatni is lehet. A bevételbol az EU Regénytámogatási Döntobizottsága (European Novel Court) 58 százalékban részesül. A humanista tartalmú zenés, erotikus képregények tiszta bevételének 85 százaléka a Regénytámogatási Döntobizottságot illeti, amelynek pénzügyileg önfenntartónak kell lennie. (Az erotika és a szexipar részletes megkülönböztetését lásd a VI. fejezetben.)

14. A Regénytámogatási Döntobizottságban (ENC) az EU-tagok kormánybiztosai 1 fo per ötmillió lakos arányban vesznek részt. Az ötmillió lakosnál kisebb EU-országok egy-egy biztossal képviseltetik magukat. A biztosok alapfizetése nem lehet kevesebb, mint a kiküldo tagország kulturális államtitkárának fizetése, + költségtérítés, + nyelvpótlék, amennyiben anyanyelvükön kívül legalább még egy régi EU-nyelvet alapszinten beszélnek (EU-nyelvvizsga fogadható csak el, ilyet az ENC is szervez). Négy EU-nyelv pótléka ismerheto el, az ötödik után az ENC már nem fizet. Rokonnyelvek esetében (pl. magyar és észt, illetve szlovén, szlovák, cseh, lengyel, illetve dán, svéd, norvég, német, holland) a pótlék összege felezodik. A teljes nyelvpótlék összege a mindenkori alapfizetés 7,9 százaléka. A költségtérítés az illeto biztos hazája fovárosának az EU eszmei földrajzi középpontjától való távolságának arányában határozandó meg, kilométerenként 160 euróban.

15. Pályázni a regény szinopszisával (maximum 2 oldal), karakter-leírásával (maximum 4 oldal) és pozitív eszmei mondanivalójával (maximum 3 oldal) lehet az EU bármely hivatalos nyelvén. A többi EU-nyelvre való fordítás költségeit a pályázó viseli, ez 2004-ben nem haladja meg a 35.000 eurót. A pályázathoz a befizetési csekk másolatát mellékelni kell. A támogatás elso 15 százalékának odaítélése a szinopszis, a karakter-leírás és az eszmei mondanivaló alapján történik. A teljes összeget a kész kézirat pozitív elbírálása után kapja meg a kiadó, amelybol a szerzo részesedése nem lehet 5 százaléknál kevesebb. A sikertelen pályázók a fordítás költségeit nem kapják vissza. Ha a kész kézirat a teljes támogatást bármely okból nem kapja meg, az elso 15 százalék 90 százalékát a pályázónak vissza kell térítenie. Amennyiben ezt a pályázó nem teszi meg, a Regénytámogatási Döntobizottság pert indít a pályázó ellen, és a továbbiakban a pályázási lehetoségbol kizárja.

A pályázathoz csatolni kell a kiadó és a szerzo születési anyakönyvi kivonatát, állampolgárságát igazoló okiratot, legmagasabb iskolai végzettségét, erkölcsi bizonyítványát, eddigi munkásságának leírását maximum egy oldalon, az eddigi tevékenységérol megjelent legfontosabb 20 cikket három EU- nyelven, amelybol ketto régi, valamint jelenlegi családi állapotát, munkahelyét, nemi irányultságát, a házastárs vagy a közös háztartásban vele élo egyén állampolgárságát igazoló okiratot, hitelesített ujjlenyomatát, valamint kézzel írott nyilatkozatát arról, hogy soha nem volt nácipárt, bolsevikpárt, merényloegylet, keménymagos szurkolótábor vagy fundamentalista egyház tagja. A fenti csatolmányok bármelyikének hiánya a pályázót a pályázatból kizárja.

Published 15 December 2005
Original in Hungarian
First published by HVG 2004

© György Spiró/HVG Eurozine

PDF/PRINT

Read in: EN / DE / HU

Share article

Newsletter

Subscribe to know what’s worth thinking about.

Discussion