±ÞàØá ³àÞÙá. ³ÞàÞÔ Ò íßÞåã ÕÓÞ âãàØáâØçÕáÚÞÙ ÒÞáßàÞØ×ÒÞÔØÜÞáâØ

1. ³ÞàÞÔ ÒÞ×ÝØÚ Ø×ÝÐçÐÛìÝÞ ÚÐÚ ßàÞÕÚâ ÑãÔãéÕÓÞ: Ø× ÔÕàÕÒÝØ Ò ÓÞàÞÔ ßÕàÕÕ×ÖÐÛØ, çâÞÑë ÞáÒÞÑÞÔØâìáï Þâ ÒÛÐáâØ ßàØ×àÐçÝëå áâØåØÙ Ø ßÞáâàÞØâì ÝÞÒÞÕ ÑãÔãéÕÕ, ÚÞâÞàÞÕ ÜÞÖÝÞ áÞ×ÝÐâÕÛìÝÞ ÞßàÕÔÕÛïâì Ø ÚÞÝâàÞÛØàÞÒÐâì. ²áï ßàÕÔëÔãéÐï ØáâÞàØï çÕÛÞÒÕçÕáâÒÐ ÞßàÕÔÕÛÕÝÐ íâØÜ ÔÒØÖÕÝØÕÜ Ø× ÔÕàÕÒÝØ Ò ÓÞàÞÔ – Þâ íâÞÓÞ ÔÒØÖÕÝØï ØáâÞàØï, áÞÑáâÒÕÝÝÞ, Ø ßÞÛãçØÛÐ áÒÞÕ ÝÐßàÐÒÛÕÝØÕ. ¿àÐÒÔÐ, ÔÕàÕÒÕÝáÚÐï ÖØ×Ýì áÝÞÒÐ Ø áÝÞÒÐ áâØÛØ×ÞÒÐÛÐáì ÚÐÚ ×ÞÛÞâÞÙ ÒÕÚ ÓÐàÜÞÝØØ Ø “ÕáâÕáâÒÕÝÝÞÓÞ” áçÐáâìï. ½Þ íâØ ßàØãÚàÐèÕÝÝëÕ ÒÞáßÞÜØÝÐÝØï Þ ßàÞèÛÞÙ ÖØ×ÝØ ÝÐ ÛÞÝÕ ßàØàÞÔë ÝØÚÞØÜ ÞÑàÐ×ÞÜ ÝÕ ÜÕèÐÛØ ÛîÔïÜ ØÔâØ ÔÐÛìèÕ ÒëÑàÐÝÝëÜ ØÜØ ÞÔÝÐÖÔë ØáâÞàØçÕáÚØÜ ßãâÕÜ. ³ÞàÞÔã ßàØáãéÕ ØÜÜÐÝÕÝâÝÞÕ ãâÞßØçÕáÚÞÕ Ø×ÜÕàÕÝØÕ, ßÞáÚÞÛìÚã ÞÝ áâÐÒØâ áÕÑï ßÞ âã áâÞàÞÝã ÕáâÕáâÒÕÝÝÞÓÞ ßÞàïÔÚÐ. ¼ÕáâÞ àÐáßÞÛÞÖÕÝØï ÓÞàÞÔÐ – ã-âÞßÞá. ÀÐÝìèÕ ÓÞàÞÔáÚÐï áâÕÝÐ ÞçÕàçØÒÐÛÐ âÞ ÜÕáâÞ, ÝÐ ÚÞâÞàÞÜ ÑëÛ ßÞáâàÞÕÝ ÓÞàÞÔ, Ø íâØÜ ÞâçÕâÛØÒÞ ÞÑÞ×ÝÐçÐÛÐ ÕÓÞ ã-âÞßØçÕáÚØÙ åÐàÐÚâÕà. ÇÕÜ ãâÞßØçÝÕÕ ÑëÛ ÓÞàÞÔ, âÕÜ áÛÞÖÝÕÕ ÔÞÛÖÝÞ ÑëÛÞ ÕÓÞ ÔÞáâØçì Ø ßÞßÐáâì Ò ÝÕÓÞ, ÑãÔì âÞ âØÑÕâáÚÐï »åÐáÐ, ÝÕÑÕáÝëÙ ¸ÕàãáÐÛØÜ ØÛØ ØÝÔØÙáÚÐï ÈÐÜÑÐÛÐ. ÂàÐÔØæØÞÝÝëÙ ÓÞàÞÔ Ø×ÞÛØàÞÒÐÛáï Þâ ÞáâÐÛìÝÞÓÞ ÜØàÐ, çâÞÑë ØÔâØ Ò ÑãÔãéÕÕ áÒÞØÜ áÞÑáâÒÕÝÝëÜ ßãâÕÜ. ¿ÞÔÛØÝÝëÙ ÓÞàÞÔ, âÐÚØÜ ÞÑàÐ×ÞÜ, ïÒÛïÕâáï ÝÕ âÞÛìÚÞ ãâÞßØçÝëÜ, ÝÞ Ø ÐÝâØâãàØáâØçÕáÚØÜ: ÞÝ Ø×ÞÛØàãÕâáï Þâ ßàÞáâàÐÝáâÒÐ Ø ÔÒØÖÕâáï ÒÞ ÒàÕÜÕÝØ.

±ÞàìÑÐ ßàÞâØÒ ßàØàÞÔë Ú âÞÜã ÖÕ ÝØÚÞÓÔÐ ÝÕ ßàÕÚàÐéÐÛÐáì Ø ÒÝãâàØ ÓÞàÞÔÐ. ÃÖÕ ´ÕÚÐàâ ãâÒÕàÖÔÐÕâ Ò ÝÐçÐÛÕ áÒÞÕÓÞ “ÀÐááãÖÔÕÝØï Þ ÜÕâÞÔÕ”, çâÞ ÓÞàÞÔÐ, ÚÞâÞàëÕ áÛÞÖØÛØáì ØáâÞàØçÕáÚØ Ø ßÞâÞÜã ÝÕ ÜÞÓãâ ßÞÛÝÞáâìî Ø×ÑÐÒØâìáï Þâ ØààÐæØÞÝÐÛìÝÞáâØ ÕáâÕáâÒÕÝÝÞÓÞ ßÞàïÔÚÐ, ÔÞÛÖÝë Ñëâì ßÞÛÝÞáâìî áÝÕáÕÝë, çâÞÑë ÝÐ ÞáÒÞÑÞÔØÒèÕÜáï ÜÕáâÕ ßÞáâàÞØâì ÝÞÒëÙ, àÐæØÞÝÐÛìÝëÙ, áÞÒÕàèÕÝÝëÙ ÓÞàÞÔ. ¿Þ×ÔÝÕÕ »Õ ºÞàÑî×ìÕ âàÕÑÞÒÐÛ Ò×ÞàÒÐâì ØáâÞàØçÕáÚØÕ ÓÞàÞÔÐ, ÒÚÛîçÐï ¿ÐàØÖ, çâÞÑë ÝÐ Øå ÜÕáâÕ ÒÞ×ÔÒØÓÝãâì ÝÞÒëÕ ÓÞàÞÔÐ àÐ×ãÜÐ. ÃâÞßØçÝÐï ÜÕçâÐ Þ ßÞÛÝÞÙ àÐ×ãÜÝÞáâØ, ïáÝÞáâØ Ø ßÞÔÚÞÝâàÞÛìÝÞáâØ ÓÞàÞÔáÚÞÙ áàÕÔë ßàØÒÞÔØâ, âÐÚØÜ ÞÑàÐ×ÞÜ, Ú àÐ×ÒÕàâëÒÐÝØî ØáâÞàØçÕáÚÞÙ ÔØÝÐÜØÚØ, ÚÞâÞàÐï ßàÞïÒÛïÕâáï Ò ßÞáâÞïÝÝÞÙ ßÕàÕáâàÞÙÚÕ ÒáÕå ÞÑÛÐáâÕÙ ÓÞàÞÔáÚÞÙ ÖØ×ÝØ. ÁâàÕÜÛÕÝØÕ Ú ãâÞßØØ ßàØÝãÖÔÐÕâ ÓÞàÞÔ Ú ßÞáâÞïÝÝëÜ áÐÜÞßàÕÞÔÞÛÕÝØî Ø áÐÜÞàÐ×àãèÕÝØî. ÂÐÚ, ÓÞàÞÔ áâÐÛ ÜÕáâÞÜ àÕÒÞÛîæØÙ, ßÕàÕÛÞÜÞÒ, ßÞáâÞïÝÝëå ÝÞÒëå ÝÐçØÝÐÝØÙ, ÜØÜÞÛÕâÝÞÙ ÜÞÔë, ßÞáâÞïÝÝÞ ÜÕÝïîéØåáï áâØÛÕÙ ÖØ×ÝØ. ¿ÞáâàÞÕÝÝëÙ ÚÐÚ ×ÐéØéÕÝÝëÙ ÞßÛÞâ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ, ÓÞàÞÔ áâÐÛ áæÕÝÞÙ ÔÛï ßàÕáâãßÝÞáâØ, ÞßÐáÝÞáâØ, àÐ×àãèÕÝØï, ÐÝÐàåØØ Ø âÕààÞàØ×ÜÐ.
ÁÛÕÔÞÒÐâÕÛìÝÞ, ÓÞàÞÔ ïÒÛïÕâ áÞÑÞÙ áÜÕáì Ø× ãâÞßØØ Ø ÔØáâÞßØØ, ßàØçÕÜ ½ÞÒÞÕ ÒàÕÜï, ÑÕ× áÞÜÝÕÝØï, ÑÞÛìèÕ æÕÝØâ Ø ÛîÑØâ Ò ÓÞàÞÔÕ ÔØáâÞßØçÕáÚÞÕ, çÕÜ ãâÞßØçÕáÚÞÕ, – ÔÕÚÐÔÐÝá, ÞßÐáÝÞáâì, ÝÕàÒÞ×ÝÞáâì. ÍâÞâ ÓÞàÞÔ ÒÕçÝÞ ßàÕÔÒÐàØâÕÛìÝÞÓÞ ÜÝÞÓÞ àÐ× ÞßØáëÒÐÛØ Ò ÛØâÕàÐâãàÕ Ø ØÝáæÕÝØàÞÒÐÛØ Ò ÚØÝÕÜÐâÞÓàÐäÕ: íâÞ ÓÞàÞÔ, ÚÐÚ ÞÝ Ø×ÞÑàÐÖÕÝ, ÝÐßàØÜÕà, Ò äØÛìÜÐå “±ÕÓãéØÙ ßÞ ÛÕ×ÒØî” Ø “ÂÕàÜØÝÐâÞà” (1 Ø 2), Ò ÚÞâÞàÞÜ ÒáÕ ßÞáâÞïÝÝÞ ßàÕÔÐÕâáï Ò×àëÒã ØÛØ áÞÖÖÕÝØî, ßÞáÚÞÛìÚã ÒÝÞÒì Ø ÒÝÞÒì ßàÕÔßàØÝØÜÐîâáï ßÞßëâÚØ àÐáçØáâØâì ÜÕáâÞ ÔÛï ÓàïÔãéÕÓÞ, ÔÛï ÑãÔãéÕÓÞ – ÝÞ ßàØåÞÔ ÑãÔãéÕÓÞ ÑÕ× ÚÞÝæÐ ÞâÜÕÝïÕâáï Ø ÞâÞÔÒØÓÐÕâáï, ßÞáÚÞÛìÚã ÞÑÛÞÜÚØ ãÖÕ ßÞáâàÞÕÝÝÞÓÞ ÞÚÐ×ëÒÐÕâáï ÝÕÒÞ×ÜÞÖÝÞ ßÞÛÝÞáâìî ãÔÐÛØâì Ø âÕÚãéÐï ßÞÔÓÞâÞÒØâÕÛìÝÐï äÐ×Ð ÝØÚÞÓÔÐ ÝÕ ÜÞÖÕâ ßàØÙâØ Ú ×ÐÒÕàèÕÝØî. µáÛØ Ò ÝÐèØå ÓÞàÞÔÐå, Ò ÚÞÝÕçÝÞÜ ØâÞÓÕ, Ø Õáâì åÞâì çâÞ-âÞ ßÞáâÞïÝÝÞÕ, âÞ âÞÛìÚÞ íâÐ ßÞáâÞïÝÝÐï ßÞÔÓÞâÞÒÚÐ Ú áÞ×ÔÐÝØî çÕÓÞ-ÛØÑÞ ßÞáâÞïÝÝÞÓÞ, ßÞáâÞïÝÝÞÕ ÞâÞÔÒØÓÐÝØÕ ÞÚÞÝçÐâÕÛìÝÞÓÞ àÕèÕÝØï, ßÞáâÞïÝÝëÕ ßÕàÕáâàÞÙÚÐ, ÔÞÛÓÞÒàÕÜÕÝÝëÙ àÕÜÞÝâ Ø äàÐÓÜÕÝâÐàÝÞÕ ßàØáßÞáÞÑÛÕÝØÕ Ú ÝÞÒëÜ ßÞâàÕÑÝÞáâïÜ.

2.

¾ÔÝÐÚÞ íâÞâ ãâÞßØçÕáÚØÙ ØÜßãÛìá, íâÞ áâàÕÜÛÕÝØÕ ½ÞÒÞÓÞ ÒàÕÜÕÝØ Ú ØÔÕÐÛìÝÞÜã ÓÞàÞÔã, áÞ ÒàÕÜÕÝÕÜ áâÐÝÞÒØâáï ÒáÕ áÛÐÑÕÕ Ø áÛÐÑÕÕ – Ø ßÞáâÕßÕÝÝÞ ×ÐÜÕÝïÕâáï ÞçÐàÞÒÐÝØÕÜ âãàØ×ÜÐ. µáÛØ Üë áÕÓÞÔÝï ÝÕÔÞÒÞÛìÝë âÕÜ, çâÞ ÜÞÖÕâ ßàÕÔÛÞÖØâì ÝÐÜ ÖØ×Ýì Ò ÝÐèÕÜ áÞÑáâÒÕÝÝÞÜ ÓÞàÞÔÕ, âÞ Üë ÝÕ ßëâÐÕÜáï Ø×ÜÕÝØâì íâÞâ ÓÞàÞÔ, àÕÒÞÛîæØÞÝØ×ØàÞÒÐâì ØÛØ ßÕàÕáâàÞØâì ÕÓÞ, Ð ßàÞáâÞ ÕÔÕÜ Ò ÔàãÓÞÙ ÓÞàÞÔ – ÝÕÝÐÔÞÛÓÞ ØÛØ ÝÐÒáÕÓÔÐ, – çâÞÑë âÐÜ ÝÐÙâØ âÞ, çÕÓÞ ÝÐÜ ÝÕ åÒÐâÐÛÞ Ò ÝÐèÕÜ ÓÞàÞÔÕ. ¼ÞÑØÛìÝÞáâì ÜÕÖÔã ÓÞàÞÔÐÜØ – ÒÞ ÒáÕå äÞàÜÐå âãàØ×ÜÐ ØÛØ ÜØÓàÐæØØ – ßàØÝæØßØÐÛìÝÞ Ø×ÜÕÝØÛÐ ÚÐÚ ÝÐèÕ ÞâÝÞèÕÝØÕ Ú ÓÞàÞÔã, âÐÚ Ø áÐÜØ ÝÐèØ ÓÞàÞÔÐ. ²Þ×ÝØÚÝÞÒÕÝØÕ ÓÛÞÑÐÛìÝëå áÕâÕÙ Ø ßÛÐÝÕâÐàÝÐï ÜÞÑØÛìÝÞáâì ßàØÝæØßØÐÛìÝÞ ßÞáâÐÒØÛØ ßÞÔ ÒÞßàÞá ØÜÕÝÝÞ ãâÞßØçÕáÚØÙ åÐàÐÚâÕà ÓÞàÞÔÐ – ÞÝØ áÝÞÒÐ ÒßØáÐÛØ ÓÞàÞÔáÚÞÙ ã-âÞßÞá Ò âÞßÞÓàÐäØî ÓÛÞÑÐÛØ×ØàÞÒÐÝÝÞÓÞ ßàÞáâàÐÝáâÒÐ. ½Õ áÛãçÐÙÝÞ ¼ÐÚÛîíÝ ÓÞÒÞàØÛ Ò áÒï×Ø á íâÞÙ ÓÛÞÑÐÛìÝÞÙ áÕâìî ÝÕ Þ ÜØàÞÒÞÜ ÓÞàÞÔÕ, Ð Þ ÜØàÞÒÞÙ ÔÕàÕÒÝÕ. ´Ûï âãàØáâÐ, ÚÐÚ Ø ÔÛï ÜØÓàÐÝâÐ, ÓÛÐÒÝÞÙ âÕÜÞÙ áâÐÝÞÒØâáï ×ÕÜÛï, ÝÐ ÚÞâÞàÞÙ áâÞØâ ÓÞàÞÔ.

ÀÕèØâÕÛìÝÞ ÐÝâØãâÞßØçÕáÚãî ßÞ×ØæØî Ò ÞâÝÞèÕÝØØ ÓÞàÞÔÐ ÒëàÐÑÞâÐÛ ßàÕÖÔÕ ÒáÕÓÞ ßÕàÒëÙ ßÕàØÞÔ áÞÒàÕÜÕÝÝÞÓÞ âãàØ×ÜÐ, ÚÞâÞàëÙ ï åÞâÕÛ Ñë ÞÑÞ×ÝÐçØâì ÚÐÚ ßÞàã âãàØ×ÜÐ àÞÜÐÝâØçÕáÚÞÓÞ. ÀÞÜÐÝâØçÕáÚØÙ âãàØ×Ü, Ò ßÞÝØÜÐÝØØ XIX áâÞÛÕâØï, ßàØÒÕÛ Ú ÞßàÕÔÕÛÕÝÝÞÜã ×ÐáâëÒÐÝØî ÓÞàÞÔÐ, ßÞáÚÞÛìÚã ØÝâÕàßàÕâØàÞÒÐÛ ÕÓÞ ÚÐÚ áãÜÜã âãàØáâØçÕáÚØå ÔÞáâÞßàØÜÕçÐâÕÛìÝÞáâÕÙ. ÀÞÜÐÝâØçÕáÚØÙ âãàØáâ ØéÕâ ÝÕ ãÝØÒÕàáÐÛìÝëÕ ãâÞßØçÕáÚØÕ ßàÞÕÚâë, Ð ÚãÛìâãàÝëÕ àÐ×ÛØçØï Ø ÛÞÚÐÛìÝëÕ ØÔÕÝâØçÝÞáâØ. µÓÞ Ò×ÓÛïÔ ÝÕ ãâÞßØçÕÝ, Ð ÚÞÝáÕàÒÐâØÒÕÝ – ÝÐßàÐÒÛÕÝ ÝÕ Ò ÑãÔãéÕÕ, Ð ÞàØÕÝâØàÞÒÐÝ ÝÐ ßàÞèÛÞÕ. ÀÞÜÐÝâØçÕáÚØÙ âãàØáâ ïÒÛïÕâáï ÜÐèØÝÞÙ ßàÕÒàÐéÕÝØï ÜØÜÞÛÕâÝÞÓÞ Ò ÞÚÞÝçÐâÕÛìÝÞÕ, ÒàÕÜÕÝÝÞÓÞ Ò ÒÕçÝÞÕ, ßàÕåÞÔïéÕÓÞ Ò ÜÞÝãÜÕÝâÐÛìÝÞÕ. ºÞÓÔÐ âãàØáâ ßàÞÕ×ÔÞÜ ßÞáÕéÐÕâ ÓÞàÞÔ, âÞ ßÞáÛÕÔÝØÙ ßàÕÔáâÐÕâ ßÕàÕÔ ÕÓÞ Ò×ÞàÞÜ ÚÐÚ ÝÕçâÞ, ÝÕ ØÜÕîéÕÕ ØáâÞàØØ, ÚÐÚ ÝÕçâÞ ÒÕçÝÞÕ, ÚÐÚ áãÜÜÐ áâàÞÕÝØÙ, ÚÞâÞàëÕ ãÖÕ ÒáÕÓÔÐ ×ÔÕáì ÑëÛØ Ø ÝÐÒáÕÓÔÐ ÞáâÐÝãâáï âÐÚØÜØ, ÚÐÚÞÒë ÞÝØ áÕÙçÐá, – âÐÚ ÚÐÚ âãàØáâ ÝÕ ÜÞÖÕâ áÛÕÔØâì ×Ð ØáâÞàØçÕáÚØÜØ Ø×ÜÕÝÕÝØïÜØ ÓÞàÞÔÐ Ø ÒÞáßàØÝØÜÐâì ãâÞßØçÕáÚØÙ ØÜßãÛìá, ÚÞâÞàëÙ âàÐÝáßÞàâØàãÕâ ÓÞàÞÔ Ò ÑãÔãéÕÕ. ÂÐÚ, ÜÞÖÝÞ áÚÐ×Ðâì, çâÞ àÞÜÐÝâØçÕáÚØÙ âãàØáâ ãÝØçâÞÖÐÕâ ãâÞßØî âÕÜ, çâÞ ÞÝ ÕÕ àÕÐÛØ×ãÕâ. ÂãàØáâØçÕáÚØÙ Ò×ÓÛïÔ àÞÜÐÝâØ×ØàãÕâ, ÜÞÝãÜÕÝâÐÛØ×ØàãÕâ Ø ãÒÕÚÞÒÕçØÒÐÕâ ÒáÕ âÞ, ÝÐ çâÞ ÞÝ ÝÐßàÐÒÛÕÝ. ¸ ÓÞàÞÔ ßàØáßÞáÐÑÛØÒÐÕâáï Ú íâÞÙ àÕÐÛØ×ÞÒÐÝÝÞÙ ãâÞßØØ – Ú ÜÕÔã×ìÕÜã Ò×ÓÛïÔã àÞÜÐÝâØçÕáÚÞÓÞ âãàØáâÐ.

²ÕÔì íâÞ ÝÕ ÜÞÝãÜÕÝâë ÓÞàÞÔÐ áâÞïâ Ø ÖÔãâ âãàØáâÞÒ, çâÞÑë Ñëâì ãÒØÔÕÝÝëÜØ ØÜØ, – âÞÛìÚÞ âãàØ×Ü áÞ×ÔÐÕâ íâØ ÜÞÝãÜÕÝâë. ÂÞÛìÚÞ ßÞáàÕÔáâÒÞÜ âãàØ×ÜÐ ÓÞàÞÔ áâÐÝÞÒØâáï ÜÞÝãÜÕÝâÐÛìÝëÜ – âÞÛìÚÞ ßÞÔ Ò×ÓÛïÔÞÜ ßàÞÕ×ÖÕÓÞ âãàØáâÐ ßÞáâÞïÝÝÞ âÕÚãéØÕ, ßÞáâÞïÝÝÞ ÜÕÝïîéØÕáï ÓÞàÞÔáÚØÕ ÑãÔÝØ áâÐÝÞÒïâáï ÜÞÝãÜÕÝâÐÛìÝëÜ ÞÑàÐ×ÞÜ ÒÕçÝÞáâØ. ¸ àÞáâ âãàØ×ÜÐ Þ×ÝÐçÐÕâ âÐÚÖÕ ãáÚÞàÕÝØÕ ÜÞÝãÜÕÝâÐÛØ×ÐæØØ. ¼ë áÕÓÞÔÝï Ò ÝÐèØå ÓÞàÞÔÐå ßÕàÕÖØÒÐÕÜ Ò×àëÒ ÒÕçÝÞáâØ ØÛØ, âÞçÝÕÕ ÓÞÒÞàï, ãÒÕÚÞÒÕçÕÝØï. ÁÕÓÞÔÝï ÔÞáâÞÙÝëÜØ áÞåàÐÝÕÝØï ÝÐÜ ÚÐÖãâáï ÝÕ âÞÛìÚÞ ÞÑéÕßàØ×ÝÐÝÝëÕ ÜÞÝãÜÕÝâë – âÐÚØÕ, ÚÐÚ ÍÙäÕÛÕÒÐ ÑÐèÝï ØÛØ ºñÛìÝáÚØÙ áÞÑÞà, ÝÞ ÒáÕ, çâÞ Òë×ëÒÐÕâ ã ÝÐá ×ÝÐÚÞÜÞÕ çãÒáâÒÞ: Ðå, íâÞ ÒáÕÓÔÐ âÐÚ ÑëÛÞ Ø âÐÚØÜ ÒáÕÓÔÐ Ø ÑãÔÕâ. ´ÐÖÕ ÚÞÓÔÐ ÕÔÕèì ÚãÔÐ-ÝØÑãÔì Ò ½ìî-¹ÞàÚ, ÝÐßàØÜÕà Ò ÎÖÝëÙ ±àÞÝÚá, Ø ÒØÔØèì, ÚÐÚ Ò ÝÕÜ ÝÐàÚÞâÞàÓÞÒæë áâàÕÛïîâ ÔàãÓ Ò ÔàãÓ ØÛØ, ßÞ ÜÕÝìèÕÙ ÜÕàÕ, ÒëÓÛïÔïâ âÐÚ, ÚÐÚ ÑãÔâÞ ÒÞâ-ÒÞâ áÞÑØàÐîâáï íâÞ áÔÕÛÐâì, âÞ Ø íâÞÙ áæÕÝÕ ßàØÔÐÕâáï ÔÞáâÞØÝáâÒÞ ÜÞÝãÜÕÝâÐÛìÝÞÓÞ. ´Ð, ÔãÜÐÕèì, ×ÔÕáì ÒáÕÓÔÐ âÐÚ ÑëÛÞ Ø âÐÚ ÑãÔÕâ ÒßàÕÔì: íâØ ÖØÒÞßØáÝëÕ àÕÑïâÐ, íâØ àÞÜÐÝâØçÕáÚØÕ ÓÞàÞÔáÚØÕ àÐ×ÒÐÛØÝë, íâÐ ßÞÔáâÕàÕÓÐîéÐï ßÞÒáîÔã ÞßÐáÝÞáâì. ¸ ÚÞÓÔÐ ßÞâÞÜ çØâÐÕèì Ò ÓÐ×ÕâÐå, çâÞ íâã çÐáâì ÓÞàÞÔÐ áÞÑØàÐîâáï ßÕàÕáâàÐØÒÐâì, çãÒáâÒãÕèì âÐÚãî ÖÕ ßÕçÐÛì, ÚÐÚ ÕáÛØ Ñë ã×ÝÐÛ, çâÞ ºñÛìÝáÚØÙ áÞÑÞà ØÛØ ÍÙäÕÛÕÒÐ ÑÐèÝï ÑãÔãâ Ò×ÞàÒÐÝë, Ð ÝÐ Øå ÜÕáâÕ ßÞáâàÞÕÝ ÜÐÓÐ×ØÝ. ´ãÜÐÕèì: ×ÔÕáì àÐ×àãèÐÕâáï ÐãâÕÝâØçÝÐï, áÒÞÕÞÑàÐ×ÝÐï, ÔàãÓÐï ÖØ×Ýì, ×ÔÕáì ÒáÕ ÑãÔÕâ áÓÛÐÖÕÝÞ Ø áÔÕÛÐÕâáï ÑÐÝÐÛìÝëÜ, ×ÔÕáì ÑãÔÕâ ÑÕ×ÒÞ×ÒàÐâÝÞ ßÞâÕàïÝÞ ÜÞÝãÜÕÝâÐÛìÝÞÕ Ø ÒÕçÝÞÕ. ½Þ íâÐ ßÕçÐÛì ßàÕÖÔÕÒàÕÜÕÝÝÐ. ²ÕÔì ÕáÛØ ßÞáÛÕ áÐÝÐæØØ ÒÝÞÒì ÕÔÕèì Ò âÞâ ÖÕ àÐÙÞÝ, ÔãÜÐÕèì: ÚÐÚ ÖÕ ×ÔÕáì ÒáÕ ÒÕÛØÚÞÛÕßÝÞ ßÛÞáÚÞ, ÑÕ×ÞÑàÐ×ÝÞ, ÑÐÝÐÛìÝÞ – ×ÔÕáì, ÞçÕÒØÔÝÞ, ÒáÕÓÔÐ ÑëÛÞ âÐÚ ßÛÞáÚÞ Ø ÒáÕÓÔÐ âÐÚ Ø ÑãÔÕâ. ±ÛÐÓÞÔÐàï íâÞÜã àÐÙÞÝ àÕÜÞÝãÜÕÝâÐÛØ×ØàãÕâáï, ßÞáÚÞÛìÚã ÑãÔÝØçÝÞÕ Ø ÑÐÝÐÛìÝÞÕ, ãÒØÔÕÝÝÞÕ ßàÞÕ×ÔÞÜ, ßÕàÕÖØÒÐÕâáï ÚÐÚ áâÞÛì ÖÕ ÜÞÝãÜÕÝâÐÛìÝÞÕ, ÚÐÚ Ø ÝÕçâÞ ÒëÔÐîéÕÕáï. ½Õ ÒÝãâàÕÝÝÕÕ ÚÐçÕáâÒÞ ÜÞÝãÜÕÝâÐ ÞßàÕÔÕÛïÕâ ÕÓÞ ÜÞÝãÜÕÝâÐÛìÝÞáâì. ° íâÐ ÜÞÝãÜÕÝâÐÛìÝÞáâì ïÒÛïÕâáï âÞÛìÚÞ ÛØèì íääÕÚâÞÜ ßÞáâÞïÝÝÞÙ ØÓàë ÜÞÝãÜÕÝâÐÛØ×ÐæØØ, ÔÕÜÞÝãÜÕÝâÐÛØ×ÐæØØ Ø àÕÜÞÝãÜÕÝâÐÛØ×ÐæØØ, ÚÞâÞàÐï ßàØÒÞÔØâáï Ò ÔÕÙáâÒØÕ Ò×ÓÛïÔÞÜ àÞÜÐÝâØçÕáÚÞÓÞ âãàØáâÐ.

²ßàÞçÕÜ, ÒßÕàÒëÕ äØÓãàÐ ßãâÕèÕáâÒãîéÕÓÞ ßÞ ÒáÕÜã ÜØàã Ò ßÞØáÚÐå íáâÕâØçÕáÚØå ßÕàÕÖØÒÐÝØÙ âãàØáâÐ áâÐÛÐ äØÛÞáÞäáÚÞÙ âÕÜÞÙ ã ºÐÝâÐ, Ð ØÜÕÝÝÞ Ò ÕÓÞ âÕÞàØØ ÒÞ×ÒëèÕÝÝÞÓÞ (Ò “ºàØâØÚÕ áãÖÔÕÝØï”). ´Ûï ºÐÝâÐ àÞÜÐÝâØçÕáÚØÙ âãàØáâ – íâÞ âÞâ, ÚâÞ ÔÐÖÕ áÞÑáâÒÕÝÝãî ÓØÑÕÛì áßÞáÞÑÕÝ ÒÞáßàØÝïâì ÚÐÚ ÒÞ×ÜÞÖÝãî æÕÛì ßãâÕèÕáâÒØï – Ø ÞÔÝÞÒàÕÜÕÝÝÞ Ò áÞáâÞïÝØØ ßÕàÕÖØâì ÕÕ ÚÐÚ ÝÕçâÞ ÒÞ×ÒëèÕÝÝÞÕ. ºÐÚ ßàØÜÕà ÜÐâÕÜÐâØçÕáÚØ ÒÞ×ÒëèÕÝÝÞÓÞ ºÐÝâ ÒëÑØàÐÕâ ÓÞàë ØÛØ ÞÚÕÐÝë, ÚÞâÞàëÕ ÚÐÖãâáï ßàÕÒÞáåÞÔïéØÜØ ÝÞàÜÐÛìÝëÙ ÜÐáèâÐÑ áßÞáÞÑÝÞáâØ çÕÛÞÒÕÚÐ Ú ÒÞáßàØïâØî. ² ÚÐçÕáâÒÕ ßàØÜÕàÞÒ ÔØÝÐÜØçÕáÚØ ÒÞ×ÒëèÕÝÝÞÓÞ ÞÝ ÝÐ×ëÒÐÕâ âÐÚØÕ ÜÞÓãéÕáâÒÕÝÝëÕ áâØåØÙÝëÕ ïÒÛÕÝØï, ÚÐÚ èâÞàÜë, Ø×ÒÕàÖÕÝØï ÒãÛÚÐÝÞÒ Ø ßàÞçØÕ ÚÐâÐáâàÞäë, ÚÞâÞàëÕ áÒÞÕÙ ÜÞéìî ÝÐßàïÜãî ãÓàÞÖÐîâ ÝÐèÕÙ ÖØ×ÝØ. ¾ÔÝÐÚÞ íâØ ÞßÐáÝÞáâØ, Ú ÚÞâÞàëÜ ÝÐßàÐÒÛïÕâáï àÞÜÐÝâØçÕáÚØÙ âãàØáâ, ÝÕ ïÒÛïîâáï ÒÞ×ÒëèÕÝÝëÜØ ÚÐÚ âÐÚÞÒëÕ – ÚÐÚ Ø ÓÞàÞÔáÚØÕ ÜÞÝãÜÕÝâë ÝÕ ïÒÛïîâáï ÜÞÝãÜÕÝâÐÛìÝëÜØ áÐÜØ ßÞ áÕÑÕ. ²Þ×ÒëèÕÝÝÞÕ, ßÞ ºÐÝâã, ÝÕ ×ÐÚÛîçÕÝÞ “ÝØ Ò ÞÔÝÞÜ ïÒÛÕÝØØ ßàØàÞÔë”, ÝÞ âÞÛìÚÞ Ò “×ÐÛÞÖÕÝÝÞÙ Ò ÝÐá áßÞáÞÑÝÞáâØ” ÑÕ× áâàÐåÐ áãÔØâì Þ ïÒÛÕÝØïå, ÚÞâÞàëÕ ÝÐÜ ãÓàÞÖÐîâ, Ø ÝÐáÛÐÖÔÐâìáï ØÜØ (ý 28). ÁãÑêÕÚâÞÜ ÑÕáÚÞÝÕçÝëå ØÔÕÙ àÐ×ãÜÐ, ßÞ ºÐÝâã, âÐÚØÜ ÞÑàÐ×ÞÜ, ïÒÛïÕâáï âÞâ âãàØáâ, ÚÞâÞàëÙ áÝÞÒÐ Ø áÝÞÒÐ ØéÕâ ÝÕÞÑëçÝÞÕ, ÚÞÛÞááÐÛìÝÞÕ Ø ÞßÐáÝÞÕ, çâÞÑë ÔÞÚÐ×Ðâì áÒÞÕ ÒÕÛØçØÕ, áÒÞÕ ßàÕÒÞáåÞÔáâÒÞ ÝÐÔ ßàØàÞÔÞÙ. ¾ÔÝÐÚÞ Ò ÔàãÓÞÜ ÜÕáâÕ áÒÞÕÙ àÐÑÞâë ºÐÝâ ãÚÐ×ëÒÐÕâ ÝÐ âÞ, çâÞ, ÜÞÖÕâ Ñëâì, ÖØâÕÛØ °Ûìß, ÚÞâÞàëÕ Òáî áÒÞî ÖØ×Ýì ßàÞÒÕÛØ Ò ÓÞàÐå, ÞâÝîÔì ÝÕ àÐááÜÐâàØÒÐîâ ßÞáÛÕÔÝØÕ ÚÐÚ ÝÕçâÞ ÒÞ×ÒëèÕÝÝÞÕ Ø áçØâÐîâ “ÒáÕå ÛîÑØâÕÛÕÙ ÛÕÔïÝëå ÒÕàèØÝ ÝÕáÞÜÝÕÝÝëÜØ ÓÛãßæÐÜØ”. ²×ÓÛïÔ àÞÜÐÝâØçÕáÚÞÓÞ âãàØáâÐ ÞáâÐÕâáï, âÐÚØÜ ÞÑàÐ×ÞÜ, ÒÞ ÒàÕÜÕÝÐ ºÐÝâÐ àÐÔØÚÐÛìÝÞ çãÖÔëÜ Ò×ÓÛïÔã áÕÛìáÚÞÓÞ ÓÞàæÐ. ´Ûï ÓÛÞÑÐÛØ×ØàÞÒÐÝÝÞÓÞ Ò×ÓÛïÔÐ âãàØáâÐ äØÓãàÐ èÒÕÙæÐàáÚÞÓÞ ÚàÕáâìïÝØÝÐ ïÒÛïÕâáï çÐáâìî ÛÐÝÔèÐäâÐ Ø ßÞâÞÜã áÞÒÕàèÕÝÝÞ ÝÕ ÜÕèÐÕâ ÕÜã. ° ÔÛï èÒÕÙæÐàáÚÞÓÞ ÚàÕáâìïÝØÝÐ, ÚÞâÞàëÙ ×ÐÝïâ áÒÞØÜ ÝÕßÞáàÕÔáâÒÕÝÝëÜ ÞÚàãÖÐîéØÜ ÜØàÞÜ Ø ×ÐÑÞâØâáï Þ ÝÕÜ, àÞÜÐÝâØçÕáÚØÙ âãàØáâ ïÒÛïÕâáï çãÔÐÚÞÜ, ØÔØÞâÞÜ, ÚÞâÞàÞÓÞ ÞÝ ÝÕ ÜÞÖÕâ ÒÞáßàØÝØÜÐâì ÒáÕàìÕ×. ¼ÕÖÔã âÕÜ áØâãÐæØï, ÚÐÚ Üë ×ÝÐÕÜ, Ò ÝÐèÕ ÒàÕÜï áÝÞÒÐ ßÞÛÝÞáâìî Ø×ÜÕÝØÛÐáì. ´ÐÖÕ ÕáÛØ ÝÐáÕÛÕÝØÕ ÚÐÖÔÞÓÞ àÕÓØÞÝÐ ßÞ-ßàÕÖÝÕÜã áçØâÐÕâ ßãâÕèÕáâÒãîéÕÓÞ ßÞ ÒáÕÜã ÜØàã âãàØáâÐ ÓÛãßæÞÜ, íâÞ ÝÐáÕÛÕÝØÕ ÒáÕ ÑÞÛìèÕ çãÒáâÒãÕâ áÕÑï ÞÑï×ÐÝÝëÜ – ÚÞÝÕçÝÞ, ßàÕÖÔÕ ÒáÕÓÞ, Ò áØÛã íÚÞÝÞÜØçÕáÚØå ßàØçØÝ – ãáÒÞØâì ÝÐßàÐÒÛÕÝÝëÙ ÝÐ ÝÕÓÞ ÓÛÞÑÐÛØ×ØàÞÒÐÝÝëÙ Ò×ÓÛïÔ Ø ßàØáßÞáÞÑØâì áÒÞÙ áÞÑáâÒÕÝÝëÙ ÞÑàÐ× ÖØ×ÝØ Ú íáâÕâØçÕáÚÞÜã ÒÚãáã ßÞáÕâØâÕÛï, ßãâÕèÕáâÒÕÝÝØÚÐ, âãàØáâÐ. ±ÞÛÕÕ âÞÓÞ: Ø ÓÞàæë ÝÐçØÝÐîâ ßãâÕèÕáâÒÞÒÐâì Ø áâÐÝÞÒïâáï, Ò áÒÞî ÞçÕàÕÔì, âãàØáâÐÜØ.

3. ²àÕÜï, Ò ÚÞâÞàÞÕ Üë áÕÙçÐá ÖØÒÕÜ, ïÒÛïÕâáï, âÐÚØÜ ÞÑàÐ×ÞÜ, ÒàÕÜÕÝÕÜ ßÞáâàÞÜÐÝâØçÕáÚÞÓÞ, âÞ Õáâì ÚÞÜäÞàâÐÑÕÛìÝÞÓÞ Ø ÞÔÝÞÒàÕÜÕÝÝÞ âÞâÐÛìÝÞÓÞ, âãàØ×ÜÐ, ÚÞâÞàëÙ ÞÑÞ×ÝÐçÐÕâ ÝÞÒëÙ íâÐß Ò ØáâÞàØØ ÞâÝÞèÕÝØÙ ÜÕÖÔã ÓÞàÞÔáÚØÜ ã-âÞßÞáÞÜ Ø âÞßÞÓàÐäØÕÙ ·ÕÜÛØ. ÍâÞâ ÝÞÒëÙ ßÕàØÞÔ, áÞÑáâÒÕÝÝÞ, ÛÕÓÚÞ ÞåÐàÐÚâÕàØ×ÞÒÐâì: ÝÕ âÞÛìÚÞ ÞâÔÕÛìÝëÕ àÞÜÐÝâØçÕáÚØÕ âãàØáâë, ÝÞ ÒáÕ ÒÞ×ÜÞÖÝëÕ ÛîÔØ, ÒÕéØ, ×ÝÐÚØ Ø ÚÐàâØÝë, ÚÞâÞàëÕ ßàÞØáåÞÔïâ Ø× ÒáÕå ÒÞ×ÜÞÖÝëå ÛÞÚÐÛìÝëå ÚãÛìâãà, ÝÐçØÝÐîâ ßÞÚØÔÐâì áÒÞØ ØáÚÞÝÝëÕ ÜÕáâÐ ßàÕÑëÒÐÝØï Ø ÞâßàÐÒÛïîâáï Ò ßãâÕèÕáâÒØÕ ßÞ ÒáÕÜã ÜØàã. ÁâàÞÓÐï ÞßßÞ×ØæØï ÜÕÖÔã ßãâÕèÕáâÒãîéØÜ ßÞ ÜØàã àÞÜÐÝâØçÕáÚØÜ âãàØáâÞÜ Ø ßàØÒï×ÐÝÝëÜ Ú ÞÔÝÞÜã ÜÕáâã ÞáÕÔÛëÜ ÝÐáÕÛÕÝØÕÜ ØáçÕ×ÐÕâ. ³ÞàÞÔ ÑÞÛìèÕ ÝÕ ÖÔÕâ âãàØáâÐ – ÞÝ ÝÐçØÝÐÕâ áÐÜ ÓÛÞÑÐÛìÝÞ æØàÚãÛØàÞÒÐâì, ÒÞáßàÞØ×ÒÞÔØâìáï ßÞ ÒáÕÜã ÜØàã, àÐáßàÞáâàÐÝïâìáï ßÞ ÒáÕÜ ÝÐßàÐÒÛÕÝØïÜ. ¿àØ íâÞÜ ÓÞàÞÔ ÔÒØÖÕâáï Ø ÒÞáßàÞØ×ÒÞÔØâáï ×ÐÜÕâÝÞ ÑëáâàÕÕ, çÕÜ áßÞáÞÑÕÝ ßÕàÕÔÒØÓÐâìáï ØÝÔØÒØÔãÐÛìÝëÙ àÞÜÐÝâØçÕáÚØÙ âãàØáâ. ÍâÞâ äÐÚâ Òë×ëÒÐÕâ èØàÞÚÞ àÐáßàÞáâàÐÝÕÝÝãî áÕÓÞÔÝï ÖÐÛÞÑã ÝÐ âÞ, çâÞ ÒáÕ ÓÞàÞÔÐ ÒáÕ ÑÞÛìèÕ áâÐÝÞÒïâáï ßÞåÞÖØ ÔàãÓ ÝÐ ÔàãÓÐ, çâÞ ÞÝØ ÓÞÜÞÓÕÝØ×Øàãîâáï – çâÞ ÚÞÓÔÐ ßàØÕ×ÖÐÕèì Ò ÝÞÒëÙ ÓÞàÞÔ Ò ÚÐçÕáâÒÕ âãàØáâÐ, âÞ ÒØÔØèì âÐÜ âÞ ÖÕ áÐÜÞÕ, çâÞ ãÖÕ ÒØÔÕÛ ÒÞ ÒáÕå ÔàãÓØå ÓÞàÞÔÐå. ÍâÞâ Þßëâ áåÞÖÕáâØ ÒáÕå áÕÓÞÔÝïèÝØå ÓÞàÞÔÞÒ çÐáâÞ ßàØÒÞÔØâ ÝÐÑÛîÔÐâÕÛï Ú ÝÕßàÐÒØÛìÝÞÜã ÒëÒÞÔã, çâÞ ÛÞÚÐÛìÝëÕ ÚãÛìâãàÝëÕ ÞáÞÑÕÝÝÞáâØ, ØÔÕÝâØçÝÞáâØ Ø àÐ×ÛØçØï ØáçÕ×ÛØ Ò ßàÞæÕááÕ ÓÛÞÑÐÛØ×ÐæØØ. ² ÔÕÙáâÒØâÕÛìÝÞáâØ ÞÝØ ÝÕ ØáçÕ×ÛØ, Ð, Ò áÒÞî ÞçÕàÕÔì, ÞâßàÐÒØÛØáì Ò ßãâÕèÕáâÒØÕ – Ø ÝÐçÐÛØ ÒÞáßàÞØ×ÒÞÔØâìáï Ø àÐáßàÞáâàÐÝïâìáï ßÞ ÒáÕÜã ÜØàã.

ÃÖÕ ÔÐÒÝÞ Üë ÜÞÖÕÜ ÝÐáÛÐÖÔÐâìáï ÚØâÐÙáÚÞÙ ÚãåÝÕÙ ÝÕ âÞÛìÚÞ Ò ºØâÐÕ, ÝÞ Ø Ò ½ìî-¹ÞàÚÕ, Ò ¿ÐàØÖÕ Ø Ò ´ÞàâÜãÝÔÕ. ¸ ÕáÛØ ßàØ íâÞÜ áßàÞáØâì, Ò ÚÐÚÞÜ ÚãÛìâãàÝÞÜ ÚÞÝâÕÚáâÕ ÚØâÐÙáÚÐï ÚãåÝï ÞáÞÑÕÝÝÞ ÒÚãáÝÐ, âÞ ÞâÒÕâ ÝÕ ÞÑï×ÐâÕÛìÝÞ ×ÒãçØâ: “Ò ºØâÐÕ”. ÂÐÚØÜ ÞÑàÐ×ÞÜ, ÚÞÓÔÐ Üë áÕÓÞÔÝï ßàØÕ×ÖÐÕÜ Ò ºØâÐÙ Ø ÞÑÝÐàãÖØÒÐÕÜ, çâÞ, ÑÞÛìèÕÙ çÐáâìî, ÝÕ ÒÞáßàØÝØÜÐÕÜ ÚØâÐÙáÚØÕ ÓÞàÞÔÐ ÚÐÚ íÚ×ÞâØçÕáÚØÕ, âÞ ßàØçØÝÐ íâÞÓÞ ÝØ Ò ÚÞÕÜ áÛãçÐÕ ÝÕ ×ÐÚÛîçÐÕâáï ÛØèì Ò âÞÜ, çâÞ íâØ ÓÞàÞÔÐ ÝÕáãâ ÞßàÕÔÕÛÕÝÝëÙ ÞâßÕçÐâÞÚ ÜÕÖÔãÝÐàÞÔÝÞÙ áÞÒàÕÜÕÝÝÞÙ ÐàåØâÕÚâãàë ×ÐßÐÔÝÞÓÞ ßàÞØáåÞÖÔÕÝØï, ÝÞ âÐÚÖÕ Ø Ò âÞÜ, çâÞ ÜÝÞÓÞÕ “ÐãâÕÝâØçÝÞ ÚØâÐÙáÚÞÕ”, çâÞ Üë âÐÜ ÒØÔØÜ, ãÖÕ Ò àÐÒÝÞÙ áâÕßÕÝØ åÞàÞèÞ ×ÝÐÚÞÜÞ Ø ßÞáÕâØâÕÛî Ø× °ÜÕàØÚØ ØÛØ µÒàÞßë, âÐÚ ÚÐÚ ÞÝ áÜÞÓ ßÞ×ÝÐÚÞÜØâìáï á íâØÜ ÚØâÐÙáÚØÜ Ò áÒÞÕÜ áÞÑáâÒÕÝÝÞÜ ÓÞàÞÔÕ. »ÞÚÐÛìÝÞÕ, âÐÚØÜ ÞÑàÐ×ÞÜ, ÝÕ ØáçÕ×ÐÕâ, Ð áâÐÝÞÒØâáï ÓÛÞÑÐÛìÝëÜ. ÀÐ×ÛØçØï ÜÕÖÔã ÓÞàÞÔÐÜØ áâÐÝÞÒïâáï ÒÝãâàØÓÞàÞÔáÚØÜØ àÐ×ÛØçØïÜØ. ²Þ×ÝØÚÐÕâ ÓÛÞÑÐÛìÝëÙ ÜÕÓÐßÞÛØá, ÚÞâÞàëÙ ×ÐÜÕÝïÕâ ÓÛÞÑÐÛìÝãî ÔÕàÕÒÝî. ¼ÕÓÐßÞÛØá ÒëáâãßÐÕâ ÚÐÚ ÜÐèØÝÐ ÒÞáßàÞØ×ÒÞÔáâÒÐ, ÚÞâÞàÐï ÞâÝÞáØâÕÛìÝÞ ÑëáâàÞ ÒÞáßàÞØ×ÒÞÔØâ ÒáÕ ÛÞÚÐÛìÝÞÕ, çâÞ ÒÞ×ÝØÚÐÕâ Ò ÞßàÕÔÕÛÕÝÝÞÜ ÓÞàÞÔÕ, ÒÞ ÒáÕå ÔàãÓØå ÓÞàÞÔÐå ÜØàÐ. ÂÐÚ, àÐ×ÛØçÝëÕ ÓÞàÞÔÐ áâÐÝÞÒïâáï ÒáÕ ÑÞÛìèÕ Ø ÑÞÛìèÕ ßÞåÞÖØÜØ ÔàãÓ ÝÐ ÔàãÓÐ, åÞâï ßàØ íâÞÜ ÝØ ÞÔØÝ ÓÞàÞÔ ÝÕ áÛãÖØâ ÜÞÔÕÛìî ÔÛï ÒáÕå ÞáâÐÛìÝëå ÓÞàÞÔÞÒ. ºÞÓÔÐ Ò ÞßàÕÔÕÛÕÝÝÞÜ ÓÞàÞÔáÚÞÜ ÚÒÐàâÐÛÕ ½ìî-¹ÞàÚÐ ÒÞ×ÝØÚÐÕâ ÝÞÒëÙ ÒÐàØÐÝâ àíßÐ, ÞÝ ÝÐçØÝÐÕâ ÒáÚÞàÕ ÞÚÐ×ëÒÐâì ÒÛØïÝØÕ ÝÐ ×ÒãÚÞÒÞÕ ßàÞáâàÐÝáâÒÞ ÔàãÓØå ÓÞàÞÔÞÒ – ÝÞ Ø ÝÞÒÐï áÕÚâÐ Ò ¸ÝÔØØ ÑëáâàÞ ÒÞáßàÞØ×ÒÞÔØâ áÒÞØ ÐèàÐÜë Ø àÐáßàÞáâàÐÝïÕâ Øå ßÞ ÒáÕÜã ÜØàã.

½Þ ßàÕÖÔÕ ÒáÕÓÞ, ÑÞÛìèãî çÐáâì áÒÞÕÓÞ ÒàÕÜÕÝØ ßàÞÒÞÔïâ ßàÞÕ×ÔÞÜ áÕÓÞÔÝïèÝØÕ ÛîÔØ ØáÚãááâÒÐ Ø ØÝâÕÛÛÕÚâãÐÛë – Þâ ÞÔÝÞÙ ÒëáâÐÒÚØ Ú ÔàãÓÞÙ, Þâ ÞÔÝÞÓÞ ßàÞÕÚâÐ Ú ÔàãÓÞÜã, Þâ ÞÔÝÞÓÞ ÔÞÚÛÐÔÐ Ú ÔàãÓÞÜã, Ø× ÞÔÝÞÓÞ ÛÞÚÐÛìÝÞÓÞ ÚãÛìâãàÝÞÓÞ ÚÞÝâÕÚáâÐ Ò ÔàãÓÞÙ. ¾â ÚÐÖÔÞÓÞ ÞâÔÕÛìÝÞÓÞ ÐÚâØÒÝÞÓÞ ãçÐáâÝØÚÐ áÕÓÞÔÝïèÝÕÙ ÚãÛìâãàÝÞÙ áæÕÝë ÞÖØÔÐÕâáï, çâÞ ÞÝ ßàÕÔÛÞÖØâ áÒÞî ßàÞÔãÚæØî ÓÛÞÑÐÛìÝÞÙ ÞÑéÕáâÒÕÝÝÞáâØ Ø ÞÚÐÖÕâáï ÓÞâÞÒ ßÞáâÞïÝÝÞ ßÕàÕÜÕéÐâìáï Ø× ÞÔÝÞÓÞ ÜÕáâÐ Ò ÔàãÓÞÕ Ø ÒáîÔã ßàÕÔáâÐÒÛïâì áÒÞî àÐÑÞâã ÞÔØÝÐÚÞÒÞ ãÑÕÔØâÕÛìÝÞ. Á íâÞÙ ÖØ×Ýìî ßàÞÕ×ÔÞÜ áÒï×ÐÝë ÚÐÚ ÝÐÔÕÖÔë, âÐÚ Ø ÞßÐáÕÝØï. ¿àÕÖÔÕ ÒáÕÓÞ, åãÔÞÖÝØÚã ßàÕÔÞáâÐÒÛïÕâáï ÒÞ×ÜÞÖÝÞáâì ÞâÝÞáØâÕÛìÝÞ ÑÕ×ÑÞÛÕ×ÝÕÝÝÞ Ø×ÑÐÒØâìáï Þâ ÔÐÒÛÕÝØï ßàÕÞÑÛÐÔÐîéÕÓÞ Ò âÞÜ ØÛØ ØÝÞÜ àÕÓØÞÝÕ ÒÚãáÐ. ±ÛÐÓÞÔÐàï áÞÒàÕÜÕÝÝëÜ áàÕÔáâÒÐÜ ÚÞÜÜãÝØÚÐæØØ åãÔÞÖÝØÚ ÜÞÖÕâ ØáÚÐâì ÕÔØÝÞÜëèÛÕÝÝØÚÞÒ ßÞ ÒáÕÜã ÜØàã, ÒÜÕáâÞ âÞÓÞ çâÞÑë Ñëâì ÒëÝãÖÔÕÝÝëÜ ßÞÔáâàÞØâìáï ßÞÔ ÒÚãá Ø ÚãÛìâãàÝëÕ ÞàØÕÝâÐæØØ áÒÞÕÓÞ ÝÕßÞáàÕÔáâÒÕÝÝÞÓÞ ÞÚàãÖÕÝØï. ÍâØÜ, ÚáâÐâØ, ÜÞÖÝÞ ÞÑêïáÝØâì Ø ÞâÝÞáØâÕÛìÝãî ÔÕßÞÛØâØ×ØàÞÒÐÝÝÞáâì áÞÒàÕÜÕÝÝÞÓÞ ØáÚãááâÒÐ, ÝÐ ÚÞâÞàãî áÕÓÞÔÝï áâÞÛì çÐáâÞ ÖÐÛãîâáï. ¿àÕÖÝØÙ ÔÕïâÕÛì ØáÚãááâÒÐ, ÚÞâÞàÞÜã ÝÕ ãÔÐÒÐÛÞáì ÔÞÑØâìáï ßàØ×ÝÐÝØï áÒÞÕÓÞ âàãÔÐ ÒÝãâàØ áÒÞÕÙ ÛÞÚÐÛìÝÞÙ ÚãÛìâãàë, ßàÞÕæØàÞÒÐÛ áÒÞØ ÝÐÔÕÖÔë, ßàÕÖÔÕ ÒáÕÓÞ, Ò ÑãÔãéÕÕ – ÝÐ ßÞÛØâØçÕáÚØÕ Ø×ÜÕÝÕÝØï, ÚÞâÞàëÕ ÔÞÛÖÝë ÑëÛØ Òë×ÒÐâì Ú ÖØ×ÝØ ÝÞÒÞÓÞ, ÑãÔãéÕÓÞ ×àØâÕÛï. ÁÕÓÞÔÝï ãâÞßØçÕáÚØÙ ØÜßãÛìá ßÞÜÕÝïÛ áÒÞÕ ÝÐßàÐÒÛÕÝØÕ: ßàØ×ÝÐÝØï Øéãâ ÝÕ ÒÞ ÒàÕÜÕÝØ, Ð Ò ßàÞáâàÐÝáâÒÕ. ³ÛÞÑÐÛØ×ÐæØï áÜÕÝØÛÐ ÑãÔãéÕÕ Ò ÚÐçÕáâÒÕ ÜÕáâÞßÞÛÞÖÕÝØï ãâÞßØØ. ²ÜÕáâÞ ÐÒÐÝÓÐàÔØáâáÚÞÙ ßÞÛØâØÚØ ÑãÔãéÕÓÞ áÕÓÞÔÝï ßàÐÚâØÚãîâ ßÞÛØâØÚã ßãâÕèÕáâÒØï, áâàÐÝáâÒÞÒÐÝØï, ÚÞçÕÒÝØçÕáâÒÐ, ÚÞâÞàÐï, ÞÔÝÐÚÞ, ÒÞ×ÒàÐéÐÕâ ãâÞßØçÕáÚÞÕ Ø×ÜÕàÕÝØÕ, ÚÐ×ÐÛÞáì Ñë, ãâÕàïÝÝÞÕ ÒÞ ÒàÕÜÕÝÐ àÞÜÐÝâØçÕáÚÞÓÞ âãàØ×ÜÐ.

ÍâÞ Þ×ÝÐçÐÕâ, çâÞ ÚÐÚ ßãâÕèÕáâÒÕÝÝØÚØ Üë áÕÓÞÔÝï ÝÐÑÛîÔÐÕÜ ÝÕ áâÞÛìÚÞ áØÛìÝÞ àÐ×ÛØçÐîéØÕáï ÛÞÚÐÛìÝëÕ ÚÞÝâÕÚáâë, áÚÞÛìÚÞ ÔàãÓØå ßãâÕèÕáâÒÕÝÝØÚÞÒ Ò ÚÞÝâÕÚáâÕ ÓÛÞÑÐÛìÝÞÓÞ, ßÞáâÞïÝÝÞÓÞ ßãâÕèÕáâÒØï, ÚÞâÞàÞÕ áâÐÝÞÒØâáï ØÔÕÝâØçÝëÜ ÖØ×ÝØ Ò ÜÕÓÐßÞÛØáÕ. ÁÞÒàÕÜÕÝÝÐï ÓÞàÞÔáÚÐï ÐàåØâÕÚâãàÐ âÐÚÖÕ ÝÐçØÝÐÕâ ßãâÕèÕáâÒÞÒÐâì ÑëáâàÕÕ, çÕÜ ÕÕ ×àØâÕÛØ. ¾ÝÐ ßÞçâØ ÒáÕÓÔÐ – ØÛØ, ßÞ ÜÕÝìèÕÙ ÜÕàÕ, çÐéÕ ÒáÕÓÞ – ãÖÕ ÝÐåÞÔØâáï âÐÜ, ÚãÔÐ âãàØáâ ÕéÕ âÞÛìÚÞ ÔÞÛÖÕÝ ßàØÕåÐâì. ² áÞàÕÒÝÞÒÐÝØØ áÚÞàÞáâÕÙ ÜÕÖÔã âãàØáâÞÜ Ø ÐàåØâÕÚâãàÞÙ áÕÓÞÔÝï ßàÞØÓàëÒÐÕâ âãàØáâ. ÂÐÚ, âãàØáâÐ àÐ×ÔàÐÖÐÕâ âÞâ äÐÚâ, çâÞ ÞÝ ÒÕ×ÔÕ ÝÐâëÚÐÕâáï ÝÐ ÞÔØÝÐÚÞÒãî ÐàåØâÕÚâãàã, ÝÞ ÞÔÝÞÒàÕÜÕÝÝÞ ÞÝ ßÞÔÜÕçÐÕâ Ø ÒÞáåØéÐÕâáï âÕÜ, ÚÐÚ ãáßÕèÝÞ ÞßàÕÔÕÛÕÝÝÐï ÐàåØâÕÚâãàÐ áßÞáÞÑÝÐ ßàÞïÒÛïâìáï Ò àÐ×ÛØçÝëå ÚãÛìâãàÝëå ÚÞÝâÕÚáâÐå. ¼ë ÓÞâÞÒë áÕÓÞÔÝï ÝÐåÞÔØâì íáâÕâØçÕáÚØ ßàØÒÛÕÚÐâÕÛìÝëÜØ Ø ãÑÕÔØâÕÛìÝëÜØ, ßàÕÖÔÕ ÒáÕÓÞ, åãÔÞÖÕáâÒÕÝÝëÕ áâàÐâÕÓØØ, áßÞáÞÑÝëÕ ßàÞØ×ÒÞÔØâì ØáÚãááâÒÞ, ÚÞâÞàÞÜã ãÔÐÕâáï ×ÐÚàÕßØâìáï Ò áÐÜëå àÐ×Ýëå ÚãÛìâãàÝëå ÚÞÝâÕÚáâÐå Ø Ò áÐÜëå àÐ×Ýëå ãáÛÞÒØïå. ÂÞ, çâÞ ÝÐá áÕÓÞÔÝï ÞçÐàÞÒëÒÐÕâ, íâÞ ÚÐÚ àÐ× ÝÕ ÛÞÚÐÛìÝÞ ÞÑãáÛÞÒÛÕÝÝëÕ àÐ×ÛØçØï Ø ÚãÛìâãàÝëÕ ØÔÕÝâØçÝÞáâØ, Ð åãÔÞÖÕáâÒÕÝÝëÕ äÞàÜë, ÚÞâÞàëÕ áßÞáÞÑÝë ÒÕ×ÔÕ Ò ÞÔØÝÐÚÞÒÞÙ ÜÕàÕ ãâÒÕàÖÔÐâì áÒÞî áÞÑáâÒÕÝÝãî ØÔÕÝâØçÝÞáâì Ø áâÐÑØÛìÝÞáâì. ¿ÞáÚÞÛìÚã Üë ÒáÕ áâÐÛØ âãàØáâÐÜØ Ø, âÐÚØÜ ÞÑàÐ×ÞÜ, ÜÞÖÕÜ ÝÐÑÛîÔÐâì âÞÛìÚÞ ÔàãÓØå âãàØáâÞÒ, ÝÐá ãÔØÒÛïÕâ ÒÞ ÒáÕå ÒÕéÐå, ÞÑëçÐïå Ø ßÞÒÕÔÕÝØØ, ßàÕÖÔÕ ÒáÕÓÞ, Øå áßÞáÞÑÝÞáâì Ú ÒÞáßàÞØ×ÒÞÔáâÒã, Ú àÐáßàÞáâàÐÝÕÝØî, Ú áÐÜÞáÞåàÐÝÕÝØî, Ú ÒëÖØÒÐÝØî Ò áÐÜëå àÐ×ÛØçÝëå ÛÞÚÐÛìÝëå ãáÛÞÒØïå.

ÁâàÐâÕÓØØ ßÞáâàÞÜÐÝâØçÕáÚÞÓÞ, âÞâÐÛìÝÞÓÞ âãàØ×ÜÐ ßàØåÞÔïâ, âÐÚØÜ ÞÑàÐ×ÞÜ, ÝÐ áÜÕÝã áâÐàëÜ áâàÐâÕÓØïÜ ãâÞßØ×ÜÐ Ø ¿àÞáÒÕéÕÝØï. ÃáâÐàÕÛëÕ ÐàåØâÕÚâãàÝëÕ Ø åãÔÞÖÕáâÒÕÝÝëÕ áâØÛØ, ßÞÛØâØçÕáÚØÕ ßàÕÔàÐááãÔÚØ, àÕÛØÓØÞ×ÝëÕ ÜØäë Ø âàÐÔØæØÞÝÝëÕ ÞÑëçÐØ áÕÓÞÔÝï áãéÕáâÒãîâ ÝÕ ÔÛï âÞÓÞ, çâÞÑë Ñëâì ßàÕÞÔÞÛÕÝÝëÜØ ÒÞ ØÜï ãÝØÒÕàáÐÛìÝÞÓÞ, ÝÞ ÔÛï âÞÓÞ, çâÞÑë Ñëâì ÒÞáßàÞØ×ÒÕÔÕÝÝëÜØ Ø àÐáßàÞáâàÐÝÕÝÝëÜØ ßÞ ÒáÕÜã ÜØàã ßÞáàÕÔáâÒÞÜ âãàØ×ÜÐ. ÁÞÒàÕÜÕÝÝëÙ ÜÕÓÐßÞÛØá ÓÞÜÞÓÕÝÕÝ, ÝÕ ÑãÔãçØ ãÝØÒÕàáÐÛìÝëÜ. ÀÐÝìèÕ ÒÕàØÛØ, çâÞ ÔãÜÐâì Ø âÒÞàØâì ãÝØÒÕàáÐÛìÝÞ ÜÞÖÕèì âÞÛìÚÞ âÞÓÔÐ, ÚÞÓÔÐ ÞÚÐ×ëÒÐÕèìáï Ò áÞáâÞïÝØØ ÞâÚÐ×Ðâìáï Þâ áÒÞØå áÞÑáâÒÕÝÝëå ÛÞÚÐÛìÝëå âàÐÔØæØÙ ÒÞ ØÜï ãÝØÒÕàáÐÛìÝÞÓÞ Ø ÞÑéÕßàØÝïâÞÓÞ. ¿ÞíâÞÜã ãâÞßØï àÐÔØÚÐÛìÝÞÓÞ ÐÒÐÝÓÐàÔÐ ÑëÛÐ àÕÔãÚæØÞÝØáâáÚÞÙ: áßÕàÒÐ åÞâÕÛØ ßàØÙâØ Ú çØáâÞÙ íÛÕÜÕÝâÐàÝÞÙ äÞàÜÕ, ÞâÑàÐáëÒÐîéÕÙ ÒáÕ ØáâÞàØçÕáÚÞÕ Ø ÛÞÚÐÛìÝÞÕ, çâÞÑë ×ÐâÕÜ ÔÛï íâÞÙ äÞàÜë âàÕÑÞÒÐâì ãÝØÒÕàáÐÛìÝÞÓÞ, ÓÛÞÑÐÛìÝÞÓÞ ×ÝÐçÕÝØï. ÂÐÚ ÔÕÙáâÒÞÒÐÛÞ ØáÚãááâÒÞ ÚÛÐááØçÕáÚÞÓÞ ÜÞÔÕàÝØ×ÜÐ – áÝÐçÐÛÐ àÕÔãÚæØï ÔÞ áãéÕáâÒÕÝÝÞÓÞ, ×ÐâÕÜ àÐáßàÞáâàÐÝÕÝØÕ ßÞ ÒáÕÜã ÜØàã. ÁÞÒàÕÜÕÝÝÞÕ ØáÚãááâÒÞ Ø ÐàåØâÕÚâãàÐ, ÝÐßàÞâØÒ, àÐáßàÞáâàÐÝïîâáï ÓÛÞÑÐÛìÝÞ, ÝÕ ßàÞØ×ÒÞÔï âÐÚÞÙ àÕÔãÚæØØ Ú áãéÕáâÒÕÝÝÞÜã Ø ÞÑéÕßàØÝïâÞÜã. ²Þ×ÜÞÖÝÞáâØ ÓÛÞÑÐÛìÝÞÙ, ãÝØÒÕàáÐÛìÝÞÙ áÕâØ ÜÞÑØÛìÝÞáâØ, ÒÞáßàÞØ×ÒÞÔáâÒÐ Ø àÐáßàÞáâàÐÝÕÝØï ÛØèØÛØ áÜëáÛÐ âàÐÔØæØÞÝÝÞÕ âàÕÑÞÒÐÝØÕ ãÝØÒÕàáÐÛìÝÞáâØ äÞàÜë. ÁÕÓÞÔÝï ÜÞÖÕâ ÝÐÙâØ àÐáßàÞáâàÐÝÕÝØÕ ÛîÑÐï ÚãÛìâãàÝÐï äÞàÜÐ, ßàØ íâÞÜ Þâ ÝÕÕ ÝÕ âàÕÑãÕâáï, çâÞÑë ÞÝÐ áÐÜÐ ßàÕâÕÝÔÞÒÐÛÐ ÝÐ ãÝØÒÕàáÐÛìÝÞáâì. ÃÝØÒÕàáÐÛìÝÞáâì ÜëèÛÕÝØï ×ÐÜÕÝïÕâáï ãÝØÒÕàáÐÛìÝÞáâìî ÜÕÔØÙÝÞÓÞ àÐáßàÞáâàÐÝÕÝØï ÚÐÖÔÞÙ ÛÞÚÐÛìÝÞÙ ØÔÕØ. ÃÝØÒÕàáÐÛìÝÞáâì åãÔÞÖÕáâÒÕÝÝÞÙ äÞàÜë ×ÐÜÕÝïÕâáï ÓÛÞÑÐÛìÝëÜ ÒÞáßàÞØ×ÒÞÔáâÒÞÜ ÚÐÖÔÞÙ ÛÞÚÐÛìÝÞÙ äÞàÜë. ºÐÚ áÛÕÔáâÒØÕ, áÞÒàÕÜÕÝÝëÙ ÝÐÑÛîÔÐâÕÛì ÝÐåÞÔØâáï Ò ßÞáâÞïÝÝÞÙ ÚÞÝäàÞÝâÐæØØ á ÞÔØÝÐÚÞÒÞ ÒëÓÛïÔïéØÜ ãàÑÐÝØáâØçÕáÚØÜ ÞÚàãÖÕÝØÕÜ. ¿àØ íâÞÜ ÝÕÛì×ï áÚÐ×Ðâì, çâÞ äÞàÜÐÛìÝÞÕ ÚÐçÕáâÒÞ íâÞÓÞ ÞÚàãÖÕÝØï Ò ÚÐÚÞÜ-ÛØÑÞ áÜëáÛÕ “ãÝØÒÕàáÐÛìÝÞ”. ²Þ ÒàÕÜÕÝÐ ßÞáâÜÞÔÕàÝØ×ÜÐ âÐ ÐàåØâÕÚâãàÐ, ÚÞâÞàÐï ßàÐÚâØÚÞÒÐÛÐáì Ò âàÐÔØæØØ ±ÐãåÐãáÐ, ßÞÔÒÕàÓÐÛÐáì ÚàØâØÚÕ – ÚÐÚ ÐàåØâÕÚâãàÐ, ÒëàÐÒÝØÒÐîéÐï Ø áâØàÐîéÐï ÒáÕ ÛÞÚÐÛìÝëÕ ØÔÕÝâØçÝÞáâØ. ÁÕÓÞÔÝï ÖÕ ÚÐÖÔëÙ ÛÞÚÐÛìÝëÙ áâØÛì àÐáßàÞáâàÐÝïÕâáï âÐÚ ÖÕ ÓÛÞÑÐÛìÝÞ, ÚÐÚ àÐÝìèÕ àÐáßàÞáâàÐÝïÛáï âÞÛìÚÞ áâØÛì ÜÕÖÔãÝÐàÞÔÝëÙ. ÂÐÚ, ÒáÛÕÔáâÒØÕ âÞâÐÛìÝÞÓÞ âãàØ×ÜÐ ÒÞ×ÝØÚÐÕâ ÓÞÜÞÓÕÝÝÞáâì ÑÕ× ãÝØÒÕàáÐÛìÝÞáâØ – ÔÕÙáâÒØâÕÛìÝÞ ÝÞÒÞÕ, ßÞÔÛØÝÝÞ áÞÒàÕÜÕÝÝÞÕ àÐ×ÒØâØÕ. ÂÐÚØÜ ÞÑàÐ×ÞÜ, Ò ÚÞÝâÕÚáâÕ âÞâÐÛìÝÞÓÞ âãàØ×ÜÐ Üë ÒÝÞÒì ØÜÕÕÜ ÔÕÛÞ á ãâÞßØÕÙ, ÝÞ á ãâÞßØÕÙ, ÚÞâÞàÐï àÐÔØÚÐÛìÝÞ ÞâÛØçÐÕâáï Þâ áâÐâØçÝÞÙ ãâÞßØØ ÓÞàÞÔÐ, ÚÞâÞàÐï ÞâÓàÐÝØçØÒÐÕâ áÕÑï Þâ ßàÞçÕÙ âÞßÞÓàÐäØØ, Þâ ßàÞçÕÙ ×ÕÜÛØ. ÂÐÚ, áÕÓÞÔÝï Üë ÖØÒÕÜ ØÜÕÝÝÞ Ò ÜØàÞÒÞÜ ÓÞàÞÔÕ, Ò ÚÞâÞàÞÜ ßàÞÖØÒÐÝØÕ Ø ßãâÕèÕáâÒØÕ áâÐÛØ ØÔÕÝâØçÝëÜØ Ø ÑÞÛìèÕ ÝÕ ÒØÔÝÞ àÐ×ÛØçØï ÜÕÖÔã ÜÕáâÝëÜØ ÖØâÕÛïÜØ Ø ÜØÓàÐÝâÐÜØ. ÃâÞßØï ßÞáâÞïÝÝÞÓÞ ÓÛÞÑÐÛìÝÞÓÞ ÔÒØÖÕÝØï ßàØèÛÐ ÝÐ áÜÕÝã ãâÞßØØ ÒÕçÝÞÓÞ ãÝØÒÕàáÐÛìÝÞÓÞ ßÞàïÔÚÐ. ÁÞÞâÒÕâáâÒÕÝÝÞ Ø×ÜÕÝØÛÞáì âÐÚÖÕ Ø ÔØáâÞßØçÕáÚÞÕ Ø×ÜÕàÕÝØÕ íâÞÙ ãâÞßØØ – âÕààÞàØáâØçÕáÚØÕ ïçÕÙÚØ Ø ÝÞÒëÕ ÝÐàÚÞâØÚØ ÒÞáßàÞØ×ÒÞÔïâáï ÒÞ ÒáÕå ÓÞàÞÔÐå ÜØàÐ âÐÚ ÖÕ ÑëáâàÞ, ÚÐÚ ÚÐÚØÕ-ÝØÑãÔì ÑãâØÚØ “¿àÐÔД.

ÇâÞ ØÝâÕàÕáÝÞ, ÝÕÚÞâÞàëÕ àÐÔØÚÐÛìÝëÕ ãâÞßØáâë àãááÚÞÓÞ ÐÒÐÝÓÐàÔÐ ÝÐçÐÛÐ XX áâÞÛÕâØï ãÖÕ áÞ×ÔÐÒÐÛØ ßàÞÕÚâë ÓÞàÞÔÞÒ ÑãÔãéÕÓÞ, Ò ÚÞâÞàëå ÒáÕ ÚÒÐàâØàë Ø ÔÞÜÐ ÔÞÛÖÝë Ñëâì, ÒÞ-ßÕàÒëå, ÞÔØÝÐÚÞÒëÜØ, Ð ÒÞ-ÒâÞàëå, ßÞÔÒØÖÝëÜØ. ÂÐÚ, ßÞíâ ²ÕÛØÜØà ÅÛÕÑÝØÚÞÒ ßàÕÔÛÐÓÐÛ ßÞÜÕáâØâì ÒáÕå ÖØâÕÛÕÙ ÀÞááØØ Ò ßàØÓÞÔÝëÕ ÔÛï ÖØÛìï áâÕÚÛïÝÝëÕ ÚÐÑØÝë ÝÐ ÚÞÛÕáÐå, çâÞÑë ÞÝØ ÜÞÓÛØ ÒáîÔã Õ×ÔØâì Ø ÒáÕ ÒØÔÕâì – Ø ÞÔÝÞÒàÕÜÕÝÝÞ ÞÚàãÖÐîéØÕ âÐÚÖÕ ÑÕáßàÕßïâáâÒÕÝÝÞ ÜÞÓÛØ Ñë ÒØÔÕâì Øå. ÂÐÚØÜ ÞÑàÐ×ÞÜ âãàØáâ Ø ÓÞàÞÔáÚÞÙ ÖØâÕÛì áâÐÝÞÒïâáï ØÔÕÝâØçÝëÜØ Ø ÒáÕ, çâÞ âãàØáâ ÜÞÖÕâ áÞ×ÕàæÐâì, – íâÞ ÔàãÓØÕ âãàØáâë. ºÐ×ØÜØà ¼ÐÛÕÒØç, ÒßàÞçÕÜ, àÐ×ÒØÛ ßàÞÕÚâ ÅÛÕÑÝØÚÞÒÐ ÓÞàÐ×ÔÞ ÔÐÛìèÕ, ÝÐáâÐØÒÐï ÝÐ âÞÜ, çâÞ ÚÐÖÔÞÓÞ çÕÛÞÒÕÚÐ ÝãÖÝÞ ßÞáÐÔØâì Ò ØÝÔØÒØÔãÐÛìÝëÙ ÚÞáÜØçÕáÚØÙ ÚÞàÐÑÛì, çâÞÑë ÞÝ ßÞáâÞïÝÝÞ ÝÐåÞÔØÛáï Ò ÚÞáÜÞáÕ Ø ÜÞÓ ÛÕâÐâì Þâ ÞÔÝÞÙ ßÛÐÝÕâë Ú ÔàãÓÞÙ. ÇÕÛÞÒÕÚ ×ÔÕáì áâÐÝÞÒØâáï ÞÚÞÝçÐâÕÛìÝÞ ÒÕçÝëÜ âãàØáâÞÜ, ÚÞâÞàëÙ ßÞáâÞïÝÝÞ ßãâÕèÕáâÒãÕâ Ø ßÞáàÕÔáâÒÞÜ íâÞÓÞ áÐÜ – Ø×ÞÛØàÞÒÐÝÝëÙ Ò áÒÞÕÙ ØÝÔØÒØÔãÐÛìÝÞÙ Ø ÒáÕÓÔÐ ØÔÕÝâØçÝÞÙ áÐÜÞÙ áÕÑÕ ÚÐÑØÝÕ – áâÐÝÞÒØâáï ÜÞÝãÜÕÝâÞÜ. ÂÐÚÞÙ ÖÕ íääÕÚâ ÜÞÖÝÞ ÝÐÑÛîÔÐâì, ÝÐßàØÜÕà, Ò Ø×ÒÕáâÝÞÜ âÕÛÕÒØ×ØÞÝÝÞÜ áÕàØÐÛÕ “Star Trek”, ÓÔÕ ÚÞáÜØçÕáÚØÙ ÚÞàÐÑÛì áâÐÝÞÒØâáï ßÞáâÞïÝÝÞ ÔÒØÖãéØÜáï, ãâÞßØçÕáÚØÜ ØÛØ ÜÞÝãÜÕÝâÐÛìÝëÜ ßàÞáâàÐÝáâÒÞÜ, ÚÞâÞàÞÕ ÝØÚÞÓÔÐ ÝÕ Ø×ÜÕÝïÕâáï ÝÐ ßàÞâïÖÕÝØØ ÑÕáçØáÛÕÝÝëå íßØ×ÞÔÞÒ íâÞÓÞ áÕàØÐÛÐ, åÞâï – ØÛØ ÚÐÚ àÐ× ßÞâÞÜã çâÞ – ÞÝ ßÞáâÞïÝÝÞ ÔÒØÖÕâáï áÞ áÚÞàÞáâìî áÒÕâÐ. ÃâÞßØï ßàÞïÒÛïÕâáï ×ÔÕáì ÚÐÚ ßàÕÞÔÞÛÕÝØÕ ÞßßÞ×ØæØØ ÜÕÖÔã ßàÕÑëÒÐÝØÕÜ Ò ÞÔÝÞÜ ÜÕáâÕ Ø ßãâÕèÕáâÒØÕÜ, ÞáÕÔÛÞáâìî Ø ÚÞçÕÒÝØçÕáâÒÞÜ, ÚÞÜäÞàâÞÜ Ø ÞßÐáÝÞáâìî, ÓÞàÞÔÞÜ Ø áÕÛìáÚÞÙ ÜÕáâÝÞáâìî – ÚÐÚ áÞ×ÔÐÝØÕ âÞâÐÛìÝÞÓÞ ßàÞáâàÐÝáâÒÐ, Ò ÚÞâÞàÞÜ âÞßÞÓàÐäØï ×ÕÜÝÞÙ ßÞÒÕàåÝÞáâØ áâÐÝÞÒØâáï ØÔÕÝâØçÝÞÙ ã-âÞßÞáã ÒÕçÝÞÓÞ ÓÞàÞÔÐ.
ÃâÞßØçÕáÚÞÕ ßàÕÞÔÞÛÕÝØÕ âÞßÞÓàÐäØØ, ÒßàÞçÕÜ, ÜëáÛØÛÞáì ÒÕáìÜÐ ÒßÕçÐâÛïîéÕ ãÖÕ ÒÞ ÒàÕÜÕÝÐ àÞÜÐÝâØ×ÜÐ. ÍâÞ ßÞÔâÒÕàÖÔÐÕâ æØâÐâÐ Ø× àÐÑÞâë “ÍáâÕâØÚÐ ÑÕ×ÞÑàÐ×ÝÞÓÞ” (1853) ãçÕÝØÚÐ ³ÕÓÕÛï ºÐàÛÐ ÀÞ×ÕÝÚàÐÝæÐ: “µáÛØ Üë ÒÞ×ìÜÕÜ, ÝÐßàØÜÕà, ÝÐèã ·ÕÜÛî, âÞ ÞÝÐ ÔÞÛÖÝÐ Ñë, çâÞÑë Ñëâì ßàÕÚàÐáÝÞÙ ÚÐÚ ÝÕÚÐï ÜÐááÐ, ØÜÕâì äÞàÜã áÞÒÕàèÕÝÝÞÓÞ èÐàÐ. ½Þ ÞÝÐ âÐÚÞÒëÜ ÝÕ ïÒÛïÕâáï. ¾ÝÐ ßàØßÛîáÝãâÐ ÝÐ ßÞÛîáÐå Ø ÒëâïÝãâÐ ÝÐ íÚÒÐâÞàÕ, ÚàÞÜÕ âÞÓÞ, ÝÐ ÕÕ ßÞÒÕàåÝÞáâØ àÕÛìÕä Ò ÒëáèÕÙ áâÕßÕÝØ àÐ×ÛØçÕÝ. ¿àØ çØáâÞ áâÕàÕÞÜÕâàØçÕáÚÞÜ àÐááÜÞâàÕÝØØ ßàÞäØÛì ×ÕÜÝÞÙ ÚÞàë ÔÕÜÞÝáâàØàãÕâ ÝÐÜ áÛãçÐÙÝëÙ åÐÞá ÒÞ×ÒëèÕÝÝÞáâÕÙ Ø ãÓÛãÑÛÕÝØÙ Ò ÝÕ ßÞÔÔÐîéØåáï ãçÕâã ÚÞÝâãàÐå. ÂÐÚÖÕ Üë ÝÕ ÜÞÖÕÜ áÚÐ×Ðâì Ø Þ »ãÝÕ, çâÞ ÞÝÐ ßàÕÚàÐáÝÐ á ÕÕ ÛÐÑØàØÝâÞÜ ÒëáÞâ Ø ÓÛãÑØÝ Ø â.Ô.”. ² âÕ ÒàÕÜÕÝÐ, ÚÞÓÔÐ ÒÞ×ÝØÚ íâÞâ âÕÚáâ, çÕÛÞÒÕçÕáâÒÞ ÑëÛÞ âÕåÝØçÕáÚØ ÕéÕ ÞçÕÝì ÔÐÛÕÚÞ Þâ ÒÞ×ÜÞÖÝÞáâØ ÚÞáÜØçÕáÚØå ßÞÛÕâÞÒ. ½ÕáÜÞâàï ÝÐ íâÞ, áãÑêÕÚâ ÓÛÞÑÐÛìÝÞÓÞ íáâÕâØçÕáÚÞÓÞ àÐááÜÞâàÕÝØï Ø×ÞÑàÐÖÕÝ ×ÔÕáì Ò ÔãåÕ ÐÒÐÝÓÐàÔØáâáÚÞÙ ãâÞßØØ ØÛØ ÝÐãçÝÞ-äÐÝâÐáâØçÕáÚÞÓÞ äØÛìÜÐ ÚÐÚ ØÝÞßÛÐÝÕâïÝØÝ, ÚÞâÞàëÙ ßàØÑëÒÐÕâ ÝÐ ÚÞáÜØçÕáÚÞÜ ÚÞàÐÑÛÕ Ø× ÚÞáÜÞáÐ Ø á ÚÞÜäÞàâÐÑÕÛìÝÞÙ ÔØáâÐÝæØØ íáâÕâØçÕáÚØ ÞæÕÝØÒÐÕâ ÒÝÕèÝØÙ ÒØÔ ÝÐèÕÙ ÁÞÛÝÕçÝÞÙ áØáâÕÜë. ¿àØ íâÞÜ íâÞÜã ØÝÞßÛÐÝÕâïÝØÝã ßàØßØáëÒÐîâáï ïàÚÞ ÒëàÐÖÕÝÝëÙ ÚÛÐááØæØáâØçÕáÚØÙ ÒÚãá Ø, áÞÞâÒÕâáâÒÕÝÝÞ, ÒÞáßàØïâØÕ ÝÐèÕÙ ·ÕÜÛØ Ø ÕÕ ÝÕßÞáàÕÔáâÒÕÝÝÞÓÞ ÞÚàãÖÕÝØï ÚÐÚ ÝÕ ÞçÕÝì ÚàÐáØÒëå. ½Þ ÚÐÚÞÙ Ñë ÝØ ÞÚÐ×ÐÛÐáì ÕÓÞ íáâÕâØçÕáÚÐï ÞæÕÝÚÐ, ïáÝÞ ÞÔÝÞ: ×ÔÕáì ãÖÕ äØÚáØàãÕâáï Ò×ÓÛïÔ ×ÐÚÞÝçÕÝÝÞÓÞ ÓÞàÞÔáÚÞÓÞ ÖØâÕÛï, ÚÞâÞàëÙ ßÞáâÞïÝÝÞ ÔÒØÖÕâáï Ò ã-âÞßÞáÕ çÕàÝÞÓÞ ÚÞáÜØçÕáÚÞÓÞ ßàÞáâàÐÝáâÒÐ Ø áÜÞâàØâ ÝÐ âÞßÞÓàÐäØî íâÞÓÞ ÜØàÐ á âãàØáâØçÕáÚÞÙ, íáâÕâØçÕáÚÞÙ ÔØáâÐÝæØØ.
½ÕßàØÚÞáÝÞÒÕÝÝëÙ ×ÐßÐá. ´ÕÑÐâë Þ ßÞÛØâØÚÕ Ø ÚãÛìâãàÕ. ¸×ÔÐâÕÛìáÚØÙ ÔÞÜ “½ÞÒÞÕ »ØâÕàÐâãàÝÞÕ ¾ÑÞ×àÕÝØÕ”

Published 18 August 2004
Original in German
Translated by ÁÕàÐäØÜë ÈÐÜåÐÛÞÒÞÙ

Contributed by Neprikosnovennij Zapas © Neprikosnovennij Zapas Eurozine

PDF/PRINT

Read in: RU / DE

Published in

Discussion