Symbol

The word “symbol” is derived from the Greek symbolon and represents an idea, contains an image, a message, and suggests double meanings. So the symbol’s goal is to mark an idea through an image, trust through a sign, a culture through a figure.

The journal Symbol is thus named for two reasons: first, because it’s a magazine focused on culture, which in its essence has the symbol as universal language; second, because symbolically it unites artists and intellectuals who work with different concepts.
Symbol publishes cultural accomplishments, provokes debate and promotes new ideas, brings together the most prominent artists and critics, as well as new problems and perspectives.
Symbol is managed by a professional team (four doctors of letters and four masters of letters) and notable people, who are always dealing with new problems, developments and theories of contemporary societies.

Symbol includes writings on literature, theatre, film, music, media and the arts.

The journal’s first issue sets the tone for subsequent issues, starting with the well-known theorist of postmodernism Linda Hutcheon responding to some crucial questions of our time, and suggesting that postmodernism is coming to an end as the dawn of something new begins. There are further articles on the hyperrealist painter Gottfried Helnwein, philosopher Michel Foucault, the poet Martin Camaj. Stories, poems and a great play complements these articles.

Symbol is the first cultural review in the Albanian language to be published in both electronic and hard formats. It is intended as a bridge between cultures and a forum where different artists’ voices articulate their visions.

Symbol has three criteria: quality, humanity and innovation.

Website: www.omprom.com
Facebook: www.facebook.com/symbolom

Albanian

Symbol, si fjalë e prejardhur nga symbolon, përfaqëson një ide, përmban një imazh, sugjeron një mesazh dhe dyzon domethëniet. Pra, qëllimi i simbolit është të shënjojë: një ide me një imazh, një besim me një shenjë, një kulturë me një figurë.
Symbol quhet revista jonë kulturore sepse ka për objekt kulturën, e cila në esencë të saj ka simbolin si gjuhë universale.
Symbol boton arritjet kulturore në lidhje me kulturën, provokon debate dhe promovon idetë e reja; mbledh rreth vetes penat më të shquara, ofron material dhe hapësirë për shoshitje problemesh.
Symbol drejtohet nga një redaksi profesionale, ka një natyrë heterogjene, ka karakter inkluziv dhe mbush një vakuum informativ e teorik në fushat përkatëse, duke krijuar një pamje sinoptike mbi zhvillimet kulturore.
Symbol është shtëpia e shkrimeve letrare dhe e shkrimeve për teatrin, kinematografinë, muzikën, artet figurative, filozofinë etj.
Symbol nuk është edhe një revistë më shumë.
Symbol është revistë që mbjell kulturë dhe kultivon traditë.
Symbol, prandaj, është tryeza e të gjithë njerëzve të kulturës.

Dallohet veçmas për botimet e librave postmodernë dhe të atyre që lidhen me postmodernen, si dhe me nxitjen e debatit mbi epokën pas postmodernes, debat ky i trajtuar sidomos në revistën e kësaj shtëpie botuese, në numra të veçantë të së cilës, enkas për lexuesin shqiptar, kanë folur: Linda Hutcheon, Andreas Huyssen, Mieke Bal, Raoul Eshelman etj.

Website: www.omprom.com

Journal's articles