Latest Articles


20.01.2017
Miloš Vec

I wanna hold your hand

Controversies over Muslims refusing to shake hands with non-Muslims are typical of the conflicts affecting today's multi-religious societies. Appeals to the law are not the answer: processes of social self-regulation need to take their course beyond formal authority, argues Miloš Vec. [ more ]

20.01.2017
Adam Zagajewski

A defence of ardour

11.01.2017
Shalini Randeria, Anna Wójcik

Mobilizing law for solidarity

10.01.2017
Ira Katznelson, Agnieszka Rosner

Solidarity after Machiavelli

31.12.2016
Camille Leprince, Lynn SK

Portraits of three women...

Eurozine Review


22.12.2016
Eurozine Review

The destruction of society

'Osteuropa' rages at the destruction of Russian society; 'Merkur' delves into the history of Eurasianism; 'Vikerkaar' is sanguine about the decline of universalism; 'New Eastern Europe' has divided opinions about borders; 'Ord&Bild' finds humanism at sea; 'Il Mulino' debates the difficulties of democracy in Italy and the West; 'Blфtter' seeks responses to the whitelash; 'Mittelweg 36' historicizes pop and protest; 'Critique & Humanism' looks at Bulgarian youth cultures; 'Res Publica Nowa' considers labour; and 'Varlik' examines the origins of literary modernism in Turkey.

24.11.2016
Eurozine Review

The ordinary state of emergency

20.10.2016
Eurozine Review

The Lilliput syndrome

14.09.2016
Eurozine Review

The violent closet?

27.07.2016
Eurozine Review

Peak democracy?


http://www.eurozine.com/articles/2011-05-02-newsitem-en.html
http://mitpress.mit.edu/0262025248
http://www.eurozine.com/about/who-we-are/contact.html
http://www.eurozine.com/articles/2009-12-02-newsitem-en.html

My Eurozine


If you want to be kept up to date, you can subscribe to Eurozine's rss-newsfeed or our Newsletter.

Articles
Share |


Расизмът като социализационен дефект

Разговор на Красимир Стоянов с Аксел Хонет


Critique & Humanism 22, special issue 2006"Justice and communicative freedom. The recognition paradigm in a post-socialist context"

Axel Honneth
Justice and communicative freedom. Thoughts in connection to Hegel
Axel Honneth, Krassimir Stojanov
Racism as a defect of socialization. Axel Honneth in interview
Axel Honneth, Krassimir Stojanov
Recognition is a basic mechanism of social existence. An interview with Axel Honneth
Alexander Kiossev
Gaze and acknowledgement
Красимир Стоянов: Господин Хонет, моят първи въпрос се отнася до Вашата теза за расизма както като един определен - деформиран - начин на възприемане. Бих искал да свържа моя въпрос и с Вашата дискусия с Нанси Фрейзър[1]. Ако правилно съм разбрал тази теза, Вие твърдите, че расизмът идва от социализационни деформации и поради това на практика не може да му се влияе чрез педагогически или политически мерки. Нанси Фрейзър смята, че Вие психологизирате социални проблеми и конфликти. Вероятно тя би определила и тази теза като пример за психологизация. Разглеждате ли това като справедлив упрек или действително смятате, че социалните и политическите конфликти и борби като цяло могат да се извеждат от психологически структури?

Аксел Хонет: Това естествено е един комплексен въпрос. Аз изхождам от това, че подценяването на психологическите подтици при социалните и политическите конфликти е грешка. Във връзка с феномена расизъм основното разсъждение е, че ние не би трябвало да обясняваме расизма в духа на някои примитивни теории просто като приемане на една идеология (това е един разпространен у нас модел на обяснение), или с принудите на икономическата онеправданост (това е един друг разпространен модел на обяснение).

Cultural citizenship


The concept of cultural citizenship responds to the multicultural context of contemporary societies, in which the concern with equality is increasingly being complemented with a concern with difference. Eurozine groups together texts articulating issues central to the concept. [ more ]
Eurozine Editorial
Cultural citizenship
Gerard Delanty
Citizenship as learning process
Rainer Baubіck
Who are the citizens of Europe?
Ivaylo Ditchev
Mobile citizenship?
Ivaylo Ditchev
Utopia of freedom or reality of submission?
Antѓnio Sousa Ribeiro
The reason of borders or a border reason?
Rada Ivekovic
Tranborder translating
Edouard Glissant
The necessary relation between here and there
Charles Taylor
Democratic exclusion -- and its consequences
Leonardo Avritzer, Boaventura de Sousa Santos
Towards widening the democratic canon
Axel Honneth
Justice and communicative freedom
Axel Honneth, Krassimir Stojanov
Racism as a defect of socialization
Per Wirtщn
Free the nation -- cosmopolitanism now!
Josщ Manuel Pureza
Towards a post-Westphalian Internationalism
Двата модела на обяснение аз смятам за повърхностни и твърде плоски, а и подценяващи собствената социализационна динамика на расизма. Обратно на тези модели аз изхождам от това, че ние би трябвало да разбираме расизма, между другото подобно на Сартр, като феномен, който е вписан в цялостното поведение на една личност и който поради това би трябвало да се разглежда като продукт на социализационна деформация, както казахте. Младеж, който днес има расистки убеждения, ги има не защото е бил впечатлен или повлиян от някакви теории, а защото не се е научил да възприема всички хора не според цвета на кожата им, а на първо място като равнопоставени индивиди. Тази теза, разбира се, води до известна резервираност по отношение на господстващите политико-педагогически представи във Федералната република за борба с расизма. Най-често тази борба се реализира чрез програми за възпитание в зачитане на правата на човека. Тук моето предположение е, че такива програми имат повърхностно и краткотрайно действие. Мисля, че при расизма става въпрос за социализационен дефект, за един цял хабитус (приблизително такава е била формулировката, употребена от Сартр по отношение на антисемитите), който не може да се трансформира или да се промени чрез педагогическо убеждаване. Това, разбира се, не изключва необходимостта да се мисли все пак за педагогико-политически мерки, които допълнително да лекуват в известна степен такива представи, синдроми и начини на поведение. Те обаче не бива да се разбират като педагогическо мероприятие, в което едно погрешно учение просто трябва да се замени с едно вярно. По-скоро трябва да се мисли за една допълнителна, корективна социализация. Мисля, че трябва да си представим преодоляването на едно расистко поведение, на расистки модел на възприятие, подобно на смяна на вероизповеданието. Как точно това може да стане педагогически, е въпрос, който според мен трябва да се остави на фантазията на педагозите. Спомням си за времената, в които беше инвестирано много в разсъждения за един нов тип образователни процеси, които да не бъдат организирани около голото преподаване на теории, а около анализиране на конкретни примери и ситуации и около практическо участие на учащите се в образователния процес. Един модел на поведение може да се промени - вероятно в дългосрочен план - чрез форми на практика, на организацията на практически дейности, чрез форми на кооперация. Това е една различна представа за това, какво могат да постигнат педагогически мерки срещу расизма, както и за това, по какъв начин те изобщо могат да имат успех.

Сега да се върна към изходния въпрос, а именно упрекът на Нанси Фрейзър в известно психологизиране. Мисля, че този упрек има погрешен адрес. В традицията на Франкфуртската школа винаги е било възможно и саморазбиращо се да се вижда тясната взаимовръзка между политика и психология. Това започва много рано с изследванията за авторитарния характер и продължава до анализите на Франц Нойман върху страха и политиката. Взаимовръзката между политическото волеобразуване, политическите реакции, политическите модели на поведение и социализационния опит, социализационните процеси винаги е била отчитана в тази традиция. Малкото, което съм допринесъл при анализирането на расизма, е един вид припомняне на тази взаимовръзка. Мисля, че упрекът за психологизация има друга цел, а именно да ме упрекне в извеждане на нормативни принципи по психологически път. В това отношение всъщност се чувствам защитен, защото психологията тук е само един елемент измежду много други, елемент в системата на едно в собствения смисъл нормативно обосноваване. Нейното значение в моето собствено нормативно обосноваване не е по-голямо, отколкото при Джон Ролс, когато той говори за себеуважение - също едно психологическо понятие, една определена психологическа представа за интегритета на човешката личност, за формата, в която хората могат да развият своята автономия; едно понятие, което е поставено от Ролс на централно място и с което той свързва идеята за доброто, идеята за справедливостта.

КС: Ако останем обаче при примера за расизма, тогава Нанси Фрейзър може би би твърдяла, че расизмът е не толкова субективно качество, а по скоро белег на надсубективен политически дискурс, че изворът на расистките нагласи е свързан по-скоро с hate speech в публичните дискурси, а не толкова с процеса на развитие на идентичността или в патологичното развитие на идентичността. Въпросът ми е: не е ли първата позиция, позицията на Фрейзър по-адекватна за обосноваване на директни политически мерки в борбата с расизма и враждебността спрямо чужденците? Как бихте отговорили на този упрек?

AX: Най-напред бих казал, че публичните модели на дискурс, расистките модели на дискурс играят известна роля. Да се подценява тя би било смешно. Мисля, че моите разсъждения в статията търсят едно по-дълбоко ниво. Аз се питам какви психически предпоставки трябва да са налице, за да се стигне при младежи и възрастни до приемане на такива дискурси, до участие в тях, до разпознаване на себе си в тях. Не става въпрос за оспорване на факта, че публичните дискурси са от голямо значение, а за обяснение на вътрешните психически предпоставки, довели до възприемане на дискурс, който се проявява като чудовищен в една повече или по-малко установена, морално добре функционираща култура. Ако не се виждат психическите предпоставки за приемането на такива дискурси, може да възникне впечатлението, че прилагането на стратегията за унищожаване им на равнището на една езикова политика ще се погрижи за тяхното изчезване. Според мен обаче така се осъзнава само една малка част от същинския проблем за расизма, защото проблемът за расизма лежи на едно по-дълбоко равнище, а именно на равнището на готовността на ужасяващо голям брой личности да практикуват фактически този дискурс, да го свържат със себе си и да го възприемат като модел за обяснение на собствената жизнена ситуация, на собствените потребности, на собствения опит. Затова според мен такива педагогически мерки, които оперират на равнището на дискурса, в крайна сметка са неефективни. Без да се отчитат условията за социализация, без една педагогика на социализационни корекции и промяна на нагласи, проблемът не може да се реши в дългосрочен план.

КС: Смятате ли, че този проблем стои с особена острота при източногерманските младежи? Във Федералната република е широко разпространено мнението, че именно социализационните мостри в бившата ГДР, които са много по-авторитарни, са особено силен източник на расистки и враждебни към чужденците ориентации и нагласи.

AX: Вие знаете, че има голяма дискусия по този въпрос. Склонността на младежите към расистки модели на поведение фактически е разпространена неравномерно в Германия. Тази склонност обаче не изглежда така еднозначно разпределена, за да можем да твърдим, че тя е изцяло концентрирана в Източна Германия, в бившата ГДР, докато в западната част, т.е. в бившата ФРГ, почти липсва. Случаят не е такъв. В Северна Германия ние имаме много центрове на расистки произшествия, на всекидневен расизъм, феномени от съвсем същия вид има и в Рурската област. Но аз не мога да преценя доколко това може точно да се покаже с емпирични данни. Изглежда има съсредоточаване на расистки модели на поведение при младежите в някои предимно провинциални области на бившата ГДР. Ако това е вярно, за което има много индикации в момента, то трябва да се вгледаме в социализационните практики и социализационния опит на младежите в тези региони. Прави ми впечатление, че се касае за области с огромна безработица. Изглежда, че родителите на тези младежи в най-честия случай са израснали без всякакъв опит на всекидневен мултикултурализъм, който ние на Запад от двадесет години - според гледната точка - сме принудени да изживяваме или на който се наслаждаваме. Това означава, че ранни социализационни практики, които сами по себе си съдържат един минимум от демократични възприятия, от универсалистични възприятия, са отсъствали в източногерманския контекст. Тезата би била, че не се касае за деформационни процеси, които настъпват чак с тръгването на училище, тези деформационни процеси вероятно засягат една много ранна фаза, в която подрастващите са усвоили активни класифициращи различавания между хората според цвета на кожата, според различния социален хабитус. Интересна задача би било да се изследва доколко подобни деформиращи социализационни процеси могат да се предположат по отношение на младежите с расистки нагласи, които действително се концентрирани в определени региони на бившата ГДР, в Източна Германия.

КС: С моя последен въпрос искам още веднъж да се върна към представата за корективна социализация. Докато четох Вашата статия, се сетих за практики на нещо като оценностяване, на известно признание на скинхедс-групи. Такива - много спорни - практики има в Източна Германия, където социални педагози създават специални културни центрове за такива групи, за да участват те в определени отношения на признание, да изживеят опит на признание. Такива практики ли имате предвид всъщност?

AX: Това не е представата, която аз имам. Тези практики се коренят в сами по себе си не съвсем погрешни представи, че младежите, които имат силна склонност към расистки нагласи, най-често сами са изживели голямо социално пренебрежение и унижение - било в собственото им семейство, било в социалната им среда. Като извор на техния расизъм тук се предполага преживян опит на пренебрежение, който трябва да бъде компенсиран, с което е свързана педагогическата надежда, че този дълбоко лежащ синдром на расистката нагласа по този начин ще изчезне. Когато говорих за допълнителна, компенсаторна социализация, аз имах не толкова това предвид. Аз по-скоро си представям установяване на практики, в които младежите научават, че тяхното възприятие и техният модел на поведение са погрешни. Как те могат да научат това - било чрез опит на отношения с младежи с друг цвят на кожата, било чрез предаване на опит от втора ръка, - все още не ми е съвсем ясно. Аз мисля, че педагозите трябва да създават такива места на организирани практики, в които младежите да бъдат принудени по съвсем елементарен начин да взаимодействат с младежи с друг цвят на кожата, т.е. с тези, които те привиждат като врагове. Тази, вероятно в началото много трудно реализируема, вероятно водеща до насилствени реакции практика може да доведе до един вид промяна на нагласата и поведението. Такава промяна не е нещо, към което тези младежи от само себе си биха се стремили, поради социализационно придобития, дълбоко лежащ начин на възприемане. Може ли просто да им се преподаде: бъдете добри хора или нещо подобно? Тази промяна трябва да протече в самите тях. Изглежда, че най-добрият възможен начин за това е въвличането в противоположни практики, които съдържат в себе си практически доказателства, че собствените възприятия може би се нуждаят от корекция. Това е идеята. Разбира се, при това младежите придобиват в същото време и опит на едно съвсем неочаквано оценяване, на признание от онези субекти, които до този момент са ги осъждали и заклеймявали като расисти. Това също е един допълнителен позитивен ефект. Тъкмо тази представа за незабележимо инсцениране на практики, в които младежите могат да се уверят от опит, че тяхното собствено възприятие е било изкривено, не трябва да е толкова педагогична, тя може да се изразява например в съвместно изграждане на младежки център. Тези практики трябва да са свързани по някакъв начин и със съвместна работа, в това отношение аз съм стар привърженик на Оскар Негт. Младежите би трябвало да се уверят от опит чрез постигането на общи цели, чрез съвместно преодоляване на проблемите, чрез координирана работа, че възприятията и моделите на поведение, които са имали, не са адекватни. Това звучи малко като програма за взаимно обвързване чрез работа, която би била, разбира се, проблематична. Със сигурност тук не става въпрос за възраждане на идеята за възпитание чрез труд. Но налагането на такива социализационни практики с елементи на съвместна работа ми изглежда важна част от педагогическата задача. КС: Благодаря за разговора!


Превод от немски: Олга Симова
Редакция: Красимир Стоянов

 

  • [1] Тук става въпрос за съвместната книга на Нанси Фрейзър и Аксел Хонет "Преразпределение или признание? Един политико-философски спор." ("Umverteilung oder Anerkennung? Eine politisch-phlosophische Kontroverse. Frankfurt a.M: Suhrkamp 2003). Фрейзър отхвърля като психологистична тезата на Хонет, че социалната критика следва на първо място да реконструира форми на социални отношения, които блокират изграждането на една устойчива и същевременно способна за развитие индивидуална идентичност. Вместо това тя посочва като основен обект на социална критика дискурсивни схеми на възприемане и оценяване на определени социални групи, недопускащи ги до равноправно участие в политическия дискурс. Б. а.


Published 2007-01-17


Original in German
First published in Critique & Humanism 16 (2/2003) (Bulgarian version); Critique & Humanism 22 (2006) (German and Bulgarian versions)

Contributed by Critique & Humanism
© Krassimir Stojanov/Axel Honneth/Critique & Humanism
© Eurozine
 

Focal points     click for more

Debating solidarity in Europe

http://www.eurozine.com/comp/focalpoints/solidarity.html
In the aftermath of the 2008 financial crisis, questions of inequality and solidarity have become intertwined. Over the past year, however, questions of solidarity have also been central in connection to the treatment of refugees and migrants. [more]

Ukraine: Beyond conflict stories

http://www.eurozine.com/comp/focalpoints/ukraine_beyond_conflict4.html
Follow the critical, informed and nuanced voices that counter the dominant discourse of crisis concerning Ukraine. A media exchange project linking Ukrainian independent media with "alternative" media in Germany, France, Spain, Italy and Greece. [more]

Russia in global dialogue

http://www.eurozine.com/comp/focalpoints/eurocrisis.html
In the two decades after the end of the Cold War, intellectual interaction between Russia and Europe has intensified. It has not, however, prompted a common conversation. The focal point "Russia in global dialogue" seeks to fuel debate on democracy, society and the legacy of empire. [more]

Ukraine in European dialogue

http://www.eurozine.com/comp/focalpoints/ukrainedialogue.html
Post-revolutionary Ukrainian society displays a unique mix of hope, enthusiasm, social creativity, collective trauma of war, radicalism and disillusionment. Two years after the country's uprising, the focal point "Ukraine in European dialogue" takes stock. [more]

Culture and the commons

http://www.eurozine.com/comp/focalpoints/culturecommons.html
Across Europe, citizens are engaging in new forms of cultural cooperation while developing alternative and participatory democratic practices. The commons is where cultural and social activists meet a broader public to create new ways of living together. [more]

2016 Jean Amщry Prize collection

http://www.eurozine.com/comp/focalpoints/jeanameryprize2016.html
To coincide with the awarding of the 2016 Jean Amщry Prize for European essay writing, Eurozine publishes essays by authors nominated for the prize, including by a representative selection of Eurozine partner journals. [more]

The politics of privacy

http://www.eurozine.com/comp/focalpoints/privacy.html
The Snowden leaks and the ensuing NSA scandal made the whole world debate privacy and data protection. Now the discussion has entered a new phase - and it's all about policy. A focal point on the politics of privacy: claiming a European value. [more]

Beyond Fortress Europe

http://www.eurozine.com/comp/focalpoints/lawborder.html
The fate of migrants attempting to enter Fortress Europe has triggered a new European debate on laws, borders and human rights. A focal point featuring reportage alongside articles on policy and memory. With contributions by Fabrizio Gatti, Seyla Benhabib and Alessandro Leogrande. [more]

Vacancies at Eurozine     click for more

Eurozine is seeking an Online Editor and Social Media Manager for its office in Vienna.

Preferred starting date: February 2017.
Applications deadline: 31 January 2017.

Conferences     click for more

Eurozine emerged from an informal network dating back to 1983. Since then, European cultural magazines have met annually in European cities to exchange ideas and experiences. Around 100 journals from almost every European country are now regularly involved in these meetings.
Mobilizing for the Commons
The 27th European Meeting of Cultural Journals
Gdańsk, 4-6 November 2016

http://www.eurozine.com/comp/gdansk2016_official.html
The Eurozine conference 2016 in Gdańsk framed the general topic of solidarity with a focus on mobilizing for the commons. The event took place in the European Solidarity Centre in Gdańsk and thus linked contemporary debate to the history of a broad, non-violent, anti-communist social movement which has started in the city's shipyard in 1980. [more]

Support Eurozine     click for more

If you appreciate Eurozine's work and would like to support our contribution to the establishment of a European public sphere, see information about making a donation.

Eurozine BLOG

On the Eurozine BLOG, editors and Eurozine contributors comment on current affairs and events. What's behind the headlines in the world of European intellectual journals?
Eurozine
In memoriam: Ales Debeljak (1961-2016)

http://www.eurozine.com/blog/in-memoriam-ales-debeljak-1961-2016/
On 28 January 2016, Ales Debeljak died in a car crash in Slovenia. He will be much missed as an agile and compelling essayist, a formidable public speaker and a charming personality. [more]

Time to Talk     click for more

Time to Talk, a network of European Houses of Debate, has partnered up with Eurozine to launch an online platform. Here you can watch video highlights from all TTT events, anytime, anywhere.
Neda Deneva, Constantina Kouneva, Irina Nedeva and Yavor Siderov
Does migration intensify distrust in institutions?

http://www.eurozine.com/timetotalk/does-migration-intensify-distrust-in-institutions/
How do migration and institutional mistrust relate to one another? As a new wave of populism feeds on and promotes fears of migration, aggrandising itself through the distrust it sows, The Red House hosts a timely debate with a view to untangling the key issues. [more]

Editor's choice     click for more

Jќrgen Habermas, Michaыl Foessel
Critique and communication: Philosophy's missions

http://www.eurozine.com/articles/2015-10-16-habermas-en.html
Decades after first encountering Anglo-Saxon perspectives on democracy in occupied postwar Germany, Jќrgen Habermas still stands by his commitment to a critical social theory that advances the cause of human emancipation. This follows a lifetime of philosophical dialogue. [more]

Literature     click for more

Karl Ove Knausgхrd
Out to where storytelling does not reach

http://www.eurozine.com/articles/2014-04-03-knausgard-en.html
To write is to write one's way through the preconceived and into the world on the other side, to see the world as children can, as fantastic or terrifying, but always rich and wide-open. Karl Ove Knausgхrd on creating literature. [more]

Jonathan Bousfield
Growing up in Kundera's Central Europe

http://www.eurozine.com/articles/2013-08-16-kuisz-en.html
Jonathan Bousfield talks to three award-winning novelists who spent their formative years in a Central Europe that Milan Kundera once described as the kidnapped West. It transpires that small nations may still be the bearers of important truths. [more]

Literary perspectives
The re-transnationalization of literary criticism

http://www.eurozine.com/comp/literaryperspectives.html
Eurozine's series of essays aims to provide an overview of diverse literary landscapes in Europe. Covered so far: Croatia, Sweden, Austria, Estonia, Ukraine, Northern Ireland, Slovenia, the Netherlands and Hungary. [more]

Debate series     click for more

Europe talks to Europe

http://www.eurozine.com/comp/europetalkstoeurope.html
Nationalism in Belgium might be different from nationalism in Ukraine, but if we want to understand the current European crisis and how to overcome it we need to take both into account. The debate series "Europe talks to Europe" is an attempt to turn European intellectual debate into a two-way street. [more]

Multimedia     click for more

http://www.eurozine.com/comp/multimedia.html
Multimedia section including videos of past Eurozine conferences in Vilnius (2009) and Sibiu (2007). [more]


powered by publick.net